O Spolku hudobného folklóru

Spolok hudobného folklóru už od svojho vzniku v roku 1990 dlhodobo a systematicky podporuje a šíri tvorbu autorov hudobných diel v oblasti folklóru. Používa na to rôzne formy podujatí - koncerty, prehliadky, súťaže, konferencie.

Zároveň iniciuje vznik novej tvorby, ktorá je uvádzaná na koncertoch Spolku hudobného folklóru (SHF), ako sú koncerty jubilujúcich členov i nečlenov spolku, vianočné koncerty a pod.

SHF sa angažuje aj pri podpore vzniku a uvádzania novej tvorby aj v spolupráci s RTVS, Národným osvetovým centrom, Nadáciou Konštantína filozofa v Nitre, hudobnovednými a hudobnými katedrami vysokých škôl v Nitre, Prešove, v Banskej Bystrici a UK Bratislava.

Bezprostredná spolupráca pri podpore a uvádzaní novej tvorby je so Spolkom skladateľov a Spolkom  muzikológov a ďalších organizácií.

Taktiež iniciujeme uvádzanie folklórnych diel na súťažiach, ako je najmä Slávik Slovenska, na ktorej sa členovia spolku zúčastňujú aj ako odborní poradcovia a členovia odborných porôt.

Okrem toho SHF vykonáva intenzívnu činnosť aj v oblasti etnomuzikológie a etnografie prostredníctvom účasti na konferenciách, seminároch, na ktorých zabezpečuje účasť svojich členov s odbornými referátmi a  je aj ich spoluorganizátorom.


V tejto činnosti bude SHF pokračovať aj nadalej a iniciovať širšiu spoluprácu.

Spolku hudobného folklóru sa darí na svoju činnosť získavať časť prostriedkov z grantov MK SR, ktoré však nestačia na celú zamýšľanú činnosť, najmä nie na prevádzku, ako je napríklad možnosť využívania web stránky. Túto svoju dlhoročnú odbornú a organizačnú pôsobnosť chce SHF intenzívnejšie vnášať do povedomia spoločnosti aj prostredníctvom používania tejto novej webstránky. Zároveň si dovoľujeme požiadať o možnosť pokryť časť nákladov na úhradu fotodokumentácie z podujatí SHF. Z  vyššie uvedených dôvodov si dovoľujeme predložiť túto žiadosť o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA v tomto roku (2013).