O SHF

Spolok hudobného folklóru je nezávislá, dobrovoľná, demokratická organizácia, ktorá združuje tvorivých pracovníkov z radov skladateľov, interpretov, etnomuzikológov, pedagógov a iných záujemcov o hudobný folklór.

Poslanie Spolku je predovšetkým rozvíjať tvorivo (profesijne) hudobnofolklórne umenie na Slovensku v jeho rôznorodých etnických a regionálnych špecifikách. Osobitnú pozornosť venuje hudobnofolklórnemu umeniu a prispieva k celkovej reprezentácii našej národnej kultúry doma i v zahraničí. Sídlo Spolku je Bratislava.

Poslanie Spolku

  • rozvíjať tvorivo (profesijne) hudobnofolklórne umenie na Slovensku v jeho rôznorodých etnických a regionálnych špecifikách
  • presadzovať a chrániť záujmy a práva svojich členov v kontexte slovenskej hudobnej kultúry a spoločenského života
  • rozvíjať aktívne činnosť Spolku vo všetkých jej zložkách bez uprednostňovania jednej špecializácie na úkor druhej. Za týmto účelom vytvárať najmä odborné skupiny, komisie a pod.
  • spolupracovať s domácimi i zahraničnými vedeckými ústavmi, hudobnými inštitúciami, agentúrami, vydavateľstvami, umeleckými súbormi, masmédiami (televízia, rozhlas, film) a organizátormi folklórnych festivalov
  • podporovať výuku hudobného folklóru v jeho rôznorodých disciplínach na školách všetkých stupňov