Opustil nás PhDr. Ondrej Demo, CSc.

Významný slovenský etnomuzikológ, folklorista, skladateľ, hudobný redaktor Ondrej Demo sa narodil 14. januára 1927 v Branove. Ľudovú školu navštevoval vo svoje rodnej obci. Do meštianskej školy chodil v Dvoroch nad Žitavou (1942 - 1944). Pedagogické lýceum v Leviciach začal navštevovať v roku 1944, avšak štúdium musel prerušiť kvôli vrcholiacej vojne Po jej skončení pokračoval vo vzdelávaní (1945 – 1948) na Učiteľskej akadémii v Bratislave. Po absolutóriu sa začala jeho krátka pedagogická činnosť v oblasti hudobnej výchovy a slovenského jazyka v Klížskej Nemej  a v Čičove.
Po ukončení základnej vojenskej služby v roku 1953 začal pracovať ako redaktor v Redakcii ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1991. Popri tejto činnosti študoval na Hudobnej katedre Vysokej školy pedagogickej v Bratislave odbor hudobná výchova a teória, ktorú ukončil v roku 1960. Titul doktor filozofie na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského získal v roku 1975. Bol externým ašpirantom v Hudobnom ústave SAV v odbore etnomuzikológia a v roku 1983 získal hodnosť kandidáta vied o umení (CSc.).
Založil a tridsať rokov pripravoval cyklus relácií Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej predstavil stovky súborov a sólistov, venujúcich sa šíreniu slovenskej ľudovej hudby v jej autentickej podobe na Slovensku i v zahraničí. Cyklus začal rozhlas vysielať 23. októbra 1966. V prvej relácii odzneli piesne, hudba a tance z hornoliptovských obcí.. V roku 1970 podnietil vznik medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, v ktorej sa počas dvoch desaťročí prezentovalo viac ako pol stovky európskych rozhlasových staníc. V roku 1978 založil a až do svojho odchodu z rozhlasu sa podieľal na formovaní Orchestra ľudových nástrojov (OĽUN). Slovenský rozhlas zaradil jeho nahrávky autentického folklóru do svojho zlatého dokumentačného fondu.  Ondrej Demo bol aj plodným autorom. Pre OĽUN, Spevácky zbor Lúčnica, Rodokmeň a rôzne folklórne súbory Ondrej Demo kompozične spracoval takmer dvesto partitúr. V roku 1990 založil, a stal sa umeleckým vedúcim a zbormajstrom Speváckeho zboru Jána Pavla II. vo Vajnoroch, ktorý viedol do roku 2011.
Ondrej Demo bol autorom a režisérom mnohých programov na folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve i na Myjave. Bol členom odborných porôt na celoslovenských i medzinárodných hudobno folklórnych súťažiach. Okrem odbornej muzikologickej, redaktorskej, autorskej a organizátorskej práce sa angažoval aj ako člen Spolku hudobného folklóru, od roku 1995 aj ako jeho predseda (funkciu vykonával do roku 2018). Následne ho predstavenstvo spolku zvolilo za čestného predsedu. Okrem množstva odborných etnomuzikologických štúdií a článkov o slovenskom folklóre, je tiež autorom kníh Spieva Janka Guzová (1995), Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku, Vianočné ľudové koledy, vinše a hry, Vajnory spievajú, monografia Pavol Tonkovič, Z mojej klenotnice, a spoluautorom publikácii a kníh (Naše Vajnory,  Žatevné a dožinkové piesne, Myjava, Cífer, Branovo – história, život a tradície a ďalších.
Ondrej Demo je držiteľom viacerých ocenení: Zlatý mikrofón (1986), Zlatý erb Opusu (1987), Zlatá medaila Folklórneho festivalu Východná (1987), Zlatá medaila Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (1987), Plaketa Jozefa Murgaša (1996), Plaketa hlavného mesta Bratislavy (2002), Cena Fra Angelica (2005) a Veľká cena SOZA (2007). V roku 2005 mu udelili čestné občianstvo v Terchovej a v roku 2007 v Branove.
Vzťah Ondreja Dema k umeniu nášho národa vystihuje citát z jedného z rozhovorov s ním:„Čaro slovenskej prírody je späté so zvukmi, ba i s hudbou prírody. Koľko krásy počujeme počas letných dní na poliach, lúkach, lesoch... Spevy hrabáčok, zberačiek čučoriedok a ďalších, koľko krásy v ujúkaní z kopca na kopec, koľko otázok v piesňach, koľko odpovedí. Sú to jedinečné vyznania, ale aj jedinečné výpovede v kráse spevu. Predovšetkým spev i v mnohohlasných prejavoch má na Slovensku jedinečnú krásu. Napríklad spev hrabáčok v Štrbe, spev koscov v Šumiaci s jedinečnou ozvenou prírody..".
Aj vo vysokom veku vynikal spontánnym záujmom o dianie v kultúre a umeni, aktívne sa zúčastňoval na podujatiach spolku, rád pomohol, poradil, podporil.
Bude nám chýbať.
Vedenie Spolku hudobného folklóru
Rozlúčka so zosnulým pánom Dr. Ondrejom  Demom bude dňa 5.1.2021 o 14.00 hod. v rímsko-katolíckom kostole vo Vajnoroch o 14.00 hod. V kostole môže byť - zatiaľ - maximálne 80. ľudí. Pohreb bude pokračovať na miestnom cintoríne.