Rozhovory

Hovoríme s riaditeľom Hudobného fondu

Matúšom Jakabčicom

Bez podpory z fondových zdrojov sa tvorí ťažšie

Problematika rozvoja a podpory kultúrneho diania na Slovensku je stále prítomná a s ubiehajúcim časom aktuálna a ešte naliehavejšia než v minulom čase. Proces rozvoja umenia, ako súčasti kultúrneho povedomia je pestrý a neopakovateľný, aj keď sa to nie vždy tak zdá. Jednou z foriem podpory rozvoja umenia a kultúry ako spoločenského fenoménu je existencia a pôsobnosť umeleckých fondov, ktorej aktuálnosť sa priebežne stáva predmetom rôznych úvah, názorov, návrhov i likvidácie. Zdá sa však, že momentálne nemáme lepšie, alebo účinnejšie riešenie. Ale na túto tému sme sa pokúsili porozmýšľať s riaditeľom Hudobného fondu, popredným jazzovým hudobníkom Matúšom Jakabčicom.

O Pán riaditeľ, na úvod by bolo vhodné pre menej informované skupiny ľudí povedať, aké je hlavné poslanie Hudobného fondu.

- Najprv zacitujem zo Štatútu Hudobného fondu state, ktoré vychádzajú priamo zo Zákona o umeleckých fondoch, aby charakteristika činnosti bola formálne presná: Hudobný fond je národno kultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch. Fond je právnická osoba s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fondu je v súlade s kultúrnymi záujmami Slovenskej republiky cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia s osobitným zreteľom na: tvorivú oblasť vážnej hudby, populárnu hudbu, výkonných umelcov, hudobnú vedu a kritiku. To sú základné úlohy pôsobnosti fondu, s ktorými sa možno podrobnejšie zoznámiť na našej webovej stránke www.hf.sk.

O Akými formami uskutočňuje Hudobný fond svoju podpornú činnosť?

- Uskutočňuje sa to rôznymi spôsobmi a formami, napríklad udeľovaním cien Hudob-ného fondu: Cena Jána Levoslava Bellu  za hudobné dielo na pamiatku jedného z prvých slovenských skladateľov, Cena Jozefa Kresánka sa udeľuje za muzikologickú, publicistickú a kritickú tvorbu na pamiatku slovenského muzikológa a skladateľa , Cena Ladislava Martoníka sa udeľuje za džezovú hudbuna pamiatku slovenského džezového hudobníka, Cena Pavla Tonkoviča sa udeľuje za prínos v oblasti hudobného folklóru na pamiatku dirigenta, skladateľa a odborníka vo folkloristike a napokon Cena Karola Pádivého sa udeľuje za rozvíjanie dychovej hudby na pamiatku skladateľa dychovej hudby a dirigenta. Ďalšími formami podpory sú prémie za tvorivú činnosť, teda za diela, interpretačné výkony, muzikologickú tvorbu a hudobnú kritiku. Udeľujeme ceny aj na súťažiach, poskytujeme štipendiá.

O V podpornom portfóliu sa nachádzajú ešte aj ďalšie druhy sanovania hudobných aktivít....

- …....áno, sú to granty určené pre právnické osoby, ktoré sa venujú organizovaniu hudobných podujatí, vydávajú hudobné nosiče a podobne. Toto patrí k priamej podpornej činnosti. K nepriamej radíme pôsobnosť nášho vydavateľstva, ktoré vyrába notové materiály na základe uzavretých licenčných zmlúv a vydáva profilové CD nosiče slovenských skladateľov a interpretov prezentujúcich slovenskú hudobnú tvorbu. Všetku túto produkciu ponúkame v našej vlastnej kamennej predajni, kde záujemca o rôzne hudobné žánre nájde aj tituly iných hudobných vydavateľstiev a výrobcov orientovaných na domácu tvorbu. Našu produkciu ponúkame v celej šírke aj prostredníctvom elektronickej predajne, na e shope.

O Aké sú hlavné kritéria uplatňujúce sa pri rozhodovaní o podporách a kto o nich rozhoduje?

- O všetkých podporách – o udelení i o ich výške – rozhoduje a schvaľuje na základe žiadostí Rada Hudobného fondu, ktorá je jeho najvyšším orgánom. Rozhodujúce sú umelecké kritériá.

O Niekto však musí byť iniciátorom na to, aby Rada Hudobného fondu mohla rozhodnúť o udeľovaní cien, prémií, či grantov.

- V prípade udeľovaní cien Rada zohľadňuje návrhy profesijných združení a organizácií, spomedzi ktorých viaceré delegujú svojich zástupcov aj do Rady. Ona prijíma návrhy aj od svojich troch komisií – skladateľskej, muzikologickej a interpretačnej, ktoré majú aj funkciu poradných orgánov. Ešte by som chcel pripomenúť, že Rada Hudobného fondu schvaľuje aj edičný plán vydávania CD nosičov a publikácií.

O Aká je prax pokiaľ sa jedná o výrobu notových materiálov? Ktoré diela sa vydávajú prv, existuje na to nejaká metodika, alebo je to otázka ponuky a dopytu, ak by sme mali použiť ekonomickú terminológiu.

- Našou snahou je, aby sme vychádzali v ústrety potrebám našich orchestrálnych telies a organizátorov hudobných podujatí, ktorí si u skladateľov nové diela objednávajú, resp. záujemcom o interpretáciu slovenskej tvorby doma i v zahraničí. Taká požiadavka pre nás znamená, že objednané dielo bude aj uvedené. Pochopiteľne, jedná sa najmä o nové skladby, ktoré ešte neboli vydavateľsky spracované, ale aj o staršie kompozície, ktoré majú záujem predvádzať telesá rôznych obsadení. Zväčša ide o notový materiál na prenájom z nášho archívu, ale z oblasti komornej hudby sú to aj diela vydané tlačou na bežný predaj. Môžem povedať, že Hudobný fond disponuje najbohatším archívom súčasnej slovenskej hudobnej tvorby.

O Hovorili sme už, že Hudobný fond poskytuje podporu v rôznych formách. Spomínali ste, že žiadosť o granty podávajú najmä právnické osoby. Majú takú možnosť aj jednotlivci, alebo skupiny ľudí?

- Pre fyzické osoby sú určené nasledovné formy podpory: ceny HF (tie sme už spo-mínali), prémie za: hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby, interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby, hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby, publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti vážnej hudby, populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby a prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Ďalšie formy podpory pre fyzické osoby sú: študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie, štipendiá na tvorivé aktivity a príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov. Každý umelec, resp. muzikológ pôsobiaci v oblasti hudby má právo formou žiadosti požiadať o jednu z vyššie uvedených foriem podpory. V prípade vydávania notových materiálov Hudobný fond uzatvára Licenčné zmluvy s autormi, ktoré následne dá zaregistrovať v Slovenskom ochrannom zväze autorskom pre práva k hudobným dielam. Na základe týchto licenčných zmlúv materiál vyrobíme a dielo zaradíme do nášho katalógu nôt.

O Zameriavate sa len na profesionálne telesá a interpretov?

- V uplynulých rokoch sme vydali aj komorné diela inštruktívneho charakteru, ale i hudobnú literatúru pre potreby Základných umeleckých škôl.

O Nepochybne je rozdiel v cenových reláciách domácej a zahraničnej produkcie. Vychádza z toho Hudobný fond pre interpretov pozitívnejšie, alebo interpreti nerozlišujú o prípadné rozdiely.

- Samozrejme, že ceny našich domácich materiálov sú nižšie, než zahraničná produkcia. Pokiaľ ide o komornú tvorbu, rozdiely nie sú také citeľné. Ak ide o orchestrálny materiál, tam už je ten rozdiel jednoznačný.

Zhováral sa Stanislav Bachleda

...............................................................

Rozhovor s riaditeľom Hudobného fondu pánom  Matúšom Jakbčicom sme rozšírili o niekoľko aktuálnych otázok, ktoré s jeho odpoveďami prinášame čitateľom nšej web stránky.

o  Aké zmeny nastali v činnosti Hudobného fondu priebehu obdobia od nášho posled-ného rozhovoru? Ak áno, ako to ovplyvní vašu činnosť a ako sa to prejaví na podpore umelcov?

 - Od nášho ostatného rozhovoru nedošlo v Hudobnom fonde (HF) k žiadnym zásadným zmenám. Všetky činnosti vykonáva HF v nezmenenej podobe. Za zmienku stojí náš internetový obchod www.musicaslovaca.sk , ktorý som v našom predchádzajúcom rozhovore nespomínal. Vo svojej činnosti sa HF snaží byť čo najefektívnejší, aby mohol čo najviac finančných prostriedkov dať na podpornú činnosť - objem týchto prostriedkov sa za posledné roky podarilo mierne zvýšiť.

o   V minulosti sa hovorilo o zmenách pôsobnosti umeleckých fondov. Sú predpoklady, že by sa postavenie fondov zmenilo, alebo azda upevnilo?

- V súčasnosti pretrváva v tejto otázke nezmenený stav. Zákon o umeleckých fondoch, ktorým je zriadený aj Hudobný fond a ktorý určuje zdroje príjmov umeleckých fondov, platí v nezmenenej podobe. Samozrejme, boli by sme radi, keby sme mali k dispozícii väčšie zdroje príjmov – zvýšenie príjmov by sme vedeli takmer priamo, teda bez veľkého navýšenia nákladov, premietnuť do navýšenia prostriedkov určených na podpornú činnosť. Na druhej strane, myslím, že môžeme byť vďační aj za súčasný stav a za to, že existuje aj takáto forma podpory hudobného umenia.

o  Aký je názor v  umeleckej obci na pôsobnosť Hudobného fondu, keďže v predchádzajúcich obdobiach panovali isté výhrady, avšak náhradný, resp. lepší variant dosiaľ nik nepredložil?

- V umeleckej obci vždy existovala rôznorodosť názorov vo všeobecnosti, otázku pôsobnosti Hudobného fondu nevynímajúc. Výhrady, ktoré spomínate v otázke, sa vždy týkali zákonom stanovenej 2 % zrážky pre umelecké fondy z príjmov umelcov, ktoré v súčasnosti tvoria cca 20% príjmov HF. Ako človek, ktorý je aj umelecky činný, som sa s nimi občas stretával a aj stretávam. Za ostatné roky však týchto výhrad značne ubudlo, možno aj vďaka lepšej informovanosti hudobnej obce, čomu prispieva aj takýto rozhovor. HF funguje čiastočne aj vďaka spomínaným 2% zrážkam, na druhej strane iba na priamu podpornú činnosť, cez oddelenie Fondovej starostlivosti, dáva o cca 25% viac prostriedkov, ako vyzbiera na 2% zrážkach. K tomu treba prirátať ďalšie formy tzv. nepriamej podpornej činnosti, ako je vydávanie a výroba CD a notových materiálov