Valné zhromaždenie Spolku hudobného folklóru 2015, 2022

Vážení členovia i nečlenovia Spolku hudobného folklóru, priaznivci folklórneho diania.

Dňa 30. septembra 2015 sa v Hudobnom fonde v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Prinášame vám hlavné dokumenty z rokovania Valného zhromaždenia, zápisnicu s aktuálnym informáciami a zmenami v Stanovách SHF, ako aj ťažiskové témy z diskusie.

....................................................................................................................................................................................................

XV. valné zhromaždenie Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii

Správa o činnosti za štvorročné uplynulé obdobie od 30.5. 2011.

Vážení prítomní, dámy a páni, členovia Spolku hudobného folklóru (SHF) pri Slovenskej hudobnej únii (SHÚ). Od ostatného Valného zhromaždenia nášho spolku, ktoré sa konalo 30. 5. 2011, uplynuli štyri roky. Keďže na tomto VZ si chceme pripomenúť štvrťstoročnú činnos, je žiaduce aby sme mu venovali na tomto valnom zhromaždení patričnú pozornosť. A tak  z tohto aspektu v prvej časti správy sa budem venovať činnosti spolku od ostatného Valného zhromaždenia ( 30. 5. 2011), a v II. časti programu jeho jubileu, dvadsaťpäť ročnej existencii.

Pripomínam, že počet členov spolu v súčasnosti je 50. Počet Prítomných je dvadsať. Podľa stanov SHF hlasovanie je platné, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. Dovoľte, aby som pripomenul, že z našich radov navždy odišli dvaja členovia: muzikológ Dr. Jozef Laborecký (20. 10. 2012) a skladateľ a dirigent Pavol Bagin (4. 1. 2013) . Prosím, keby sme ich pamiatke venovali chvíľu ticha. Ďakujem.

Úvodom správy pripomínam, že na ostatnom valnom zhromaždení (30. 5. 2011) boli do Predstavenstva SHF zvolení Ondrej Demo, Bernard Garaj, Jozef Tkáčik, Angela Vargicová, Hana Kyseľová , Miroslav Dudík, Marián Veselský (7 členov). Do Dozornej komisie SHF boli zvolení: hudobný skladateľ a dirigent Pavol Bagin a muzikológ Dr. Stanislav Bachleda (2 členovia). Na prvom pracovnom zasadnutí predstavenstva SHF (14. 6. 2011) bol za predsedu tajným hlasovaním zvolený PhDr. Ondrej Demo, CSc., a za podpredsedu Ing. Jozef Tkáčik. Do funkcie tajomníčky SHF Marta Beznáková.

Uznesenie:

Venovať zvýšenú pozornosť spolupráci s médiami ako SRo, STV, tlač.

Preniesť projekty aj do regionálnych centier.

V seminároch venovať pozornosť zberateľstvu a publicite v jednotlivých

oblastiach Slovenska.

O splnení uznesení budem hovoriť v rámci jednotlivých projektov v uplynulých rokoch.

Predovšetkým chcem zdôrazniť a pripomenúť, že Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii je dobrovoľná organizácia združujúca tvorivých pracovníkov z radov interpretov (spevákov a hudobníkov), skladateľov, dirigentov, hudobných folkloristov, pedagógov, muzikológov a iných záujemcov o hudobný folklór. Poslaním spolku je tvorivo rozvíjať hudobno-folklórne umenie na Slovensku, v jeho rôznorodých špecifikách a podobách. Usporadúvať odborné semináre konferencie, koncerty a iné podujatia aj s inými organizáciami. Predkladať návrhy na udelenie cien za tvorivú a umeleckú činnosť .

A tak na základe týchto princípov, vyplývajúcich zo stanov, zvolené Predstavenstvo a Dozorná komisia uskutočňovali svoje aktivity a činnosť. Pracovné stretania sa konali raz mesačne (s výnimkou letných dovolenkových mesiacov). Po smrti člena Dozornej komisie Pavla Bagina, bol do funkcie Dozornej komisie kooptovaný členmi Predstavenstva Stanislav Dúžek ( 21. 1.2013). Administratívnu, organizačnú a ekonomickú činnosť spolku vykonávala Marta Beznáková, ktorá ukončila svoju činnosť 31. 12. 2013. Od 1. Januára 2014 vykonáva funkciu tajomníka Dr. Stanislav Bachleda, ktorý bol do tejto funkcie zvolený Predstavenstvom spolku 17. 12. 2013. Z toho dôvodu ukončil svoju činnosť v Dozornej komisii 31. 12. 2013. Agendu spracovanú bývalou tajomníčkou Martou Beznákovou prevzala komisia v zložení: Ondrej Demo, Jozef Tkáčik, Stanislav Dúžek a Stanislav Bachleda dňa 27. 1. 2014. Dokladom je preberací protokol. Tajomník S. Bachleda pripravil a spravuje web stránku www.folklorika.sk Spolku hudobného folklóru, ktorý slúži členstvu s informáciami a fotodokumentáciou. S. Dúžek člen Dozornej komisie ukončil svoju činnosť dňom 17. 9. 2014 a Predstavenstvo ho (17. 9. 2014) kooptovalo (Stanislava Dúžeka) za člena Predstavenstva. Za členov Dozornej komisie kooptovalo Borivoja Medelského a Petra Štilichu (17. 9. 2014). Všetci členovia (okrem Jozefa Tkáčika) sú tu prítomní. Z aktivít Predstavenstva je potrebné predovšetkým venovať pozornosť projektom SHF v uplynulom období.

Projekty SHF na činnosť v r. 2011-2015.

Predstavenstvo pripravovalo každoročne projekty na činnosť SHF v spoluorganizácii s viacerými inštitúciami (uvediem ich následne). Predkladalo ich každoročne so žiadosťami o finančnú podporu Ministerstvu kultúry SR, Hudobnému fondu, SOZA, aj iným inštitúciám. Medzi najvýznamnejšie v spoluorganizácii SRo patria Vianočné koncerty (2011.2014). Doplnil by som koncerty jubilantov a Cenu Janky Guzovej

V roku 2011 sa vianočný koncert uskutočnil 15. 12. 2011 vo Veľkom koncertnom Štúdiu SRo. Účinkovali: OĽUN, DFS Kremienok, MSS Javorina, ŽS Povoja, speváčky Z. Adamkovičová, E. Vančíková - Kapasná, K. Töröková. Vysielal ho SRo - Regina 25. 12. 2011 o 16. 00 hod. V roku 2012 sa vianočný koncert uskutočnil 19. 12. 2012 vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo. v ktorom účinkovali: OĽUN, Detský súbor Kobylka, Vajana, Rodokmeň, D. Laščiaková, A. Vargicová, S. Horvátohová, L. Filipová, J. Tkáčik. Vysielal ho takisto SRo - Regina 25. 12. 2012 o 16.00 hod.

V roku 2013 sa koncert tohto druhu uskutočnil 20.12. 2913 vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo. Účinkovali: OĽUN, DFS Trávniček, Spevácka skupina Lúčnice, J. Paliga a M. Fedor z Kežmarku, M. Jágerová, K. Töröková a ŽSS Vranky z Nitry, MSS Rodokmeň. Vysielal SRo - Regina 25. 12. 2013 o 16. 00 hod.

V roku 2014 sa vianočný koncert uskutočnil 19. 12. 2014 vo Veľkom koncertnom, štúdiu SRo.

Účinkovali: OĽUN, DFS Kornička z Trenčína, Roman Malatinec (pastierske koledy), I. Danihel zo Zvolena (píšťalky, spev), speváčky A. Jágerová, S. Horváthová, O. Zaujecová , E. Vančíková a FS Karpaty. Vysielal SRo - Regina 25. 12. 2014 o 16.00 hod.Koncerty 2011- 2014 sa uskutočnili s finančnou podporou MK SR, Hudobného fondu (2014 aj SOZA). Noticky, fotodokumenty s popiskami (z r. 2013 a 2014) uverejnil S. Bachleda na web-stránke Folklorika-SHF.

Jubilanti (členovia SHF 2011-2013).

V roku 2011 sa uskutočnil Koncert jubilantov (19. 5. 2011) v Malom koncertnom štúdiu SRo. Účinkovali jubilanti: D. Laščiaková,M. Kandráčová, I. Bázlik, J. Tóth, F. Matúš. OĽUN a jeho sólisti. V roku 2012 sa uskutočnil koncert venovaný jubileám členov SHF(17. 5. 2012) vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo. Jubilanti: Ondrej Demo, Jozef Tkáčik a Pavol Tonkovič (nedožité 100). Hostia: D. Laščiaková, L. Dubničková a DSS Lúčnice, Spevácky zbor Lúčnice, Trio z chotára a Ťažká muzika z Terchovej, Rodokmeň, Vajnorská folklórna skupina a dychová hudba.

V roku 2013 sa Koncert jubilantov uskutočnil (7. 6. 2013) v Malom koncertnom štúdiu SRo. Jubilanti: H. Domanský, A. Domanská, M. Križo, D. Švajdová, H. Záhradníková, S. Dúžek, S. Bachleda. Všetky koncerty odvysielal SRo - Regina. (Poznámka: v r. 2014 sa neuskutočnil, zmena vo vysielacej štruktúre rozhlasu.) Všetka koncerty sa konali s finančným príspevkom MK SR a Hudobného fondu.

Cena Janky Guzovej (2012 a 2014).

Rozhlasová súťaž mladých vokálnych interpretov ľudových piesní, ktorých do finále súťaže delegujú tri rozhlasové stanice: Košice, Banská Bystrica a Bratislava (každá 2 súťažiacich). Súťaž sa uskutočňuje v dvojročnom intervale Garantom súťaže sa stala Želmíra Becková - Kucharovic, dcéra Janky Guzovej, žijúca v New-Yorku (USA). Koncerty sa konali v Malom štúdiu SRo Bratislava 29. 10 2012 a 3. 10 2014. Účinkovali: súťažiace speváčky a speváci, OĽUN a jeho sólisti. Odborná porota – členovia SHF (mnohí aj v okresných a krajských kolách).

V roku: 2012 Cenu Janky Guzovej získala: Slavomíra Kontúrová z Raslavíc. V roku: 2014 Petra Zaujecová, z Nitrianskych Hrnčiaroviec. Finančnú cenu a diplom udeľuje garantka súťaže pani Želmíra Becková - Kucharovic. Súťaže sa uskutočnili s finančným príspevkom MK SR, Hudobného fondu a Domu Matice slovenskej v Bratislave. V roku 2014 aj SOZA. Nahrávky z finálového kola súťaže odvysielal SRo - Regina. Semináre o ľudovej piesni (2011-2014).

V roku 2011 sa seminár uskutočnil, v dňoch 28. a 29. 11. 2011 na FF Prešovskej univerzity, zameraný na: Výskum, dokumentácia, edícia ľudových piesní a iné hudobno folklórne aktivity v regiónoch východného Slovenska. Bol spojený s etnomuzikologickým seminárom uvedenej KI FF Pešovskej univerzity. Pripravovateľom seminára bol Paedr. Jozef Hrušovský PhD. Rokovaniu predsedali: PhDr. Ondrej Demo a Prof. Bernard Garaj, CSc. Referátmi prispeli: PaeDr. Jozef Hrušovský, PhD. , PhD., PaeDr. Anna Derevjaniková, Bc. Anton Lazorík, Prof. Mikuláš Mušinka, DrSc., Doc. František Matúš CSc., Mgr. Stanislav Baláž, PhDr. Stanislav Dúžek, Bc. Anton Lazorík, Štefan Kocák. Súčasťou seminára bola aj exkurzia do Raslavíc, s prezentáciou multiinštrumentalistu (pastierske ľudové hudobné nástroje) Michala Smetanku z Brutoviec, Ľudovej hudby Stana Baláža a folklórnej skupiny Raslavičan. Bola to konfrontácia názorov na tradičné a spracované (štylizované) hudobno-folklórne prejavy. Spoluorganizátormi seminára boli Katedra Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF Prešovskej univerzity,   FF Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, Obecný úrad Raslavice.

V roku 2012 pokračoval druhý ročník seminára taktiež v Prešove 23. 11. 2012. Spoluorganizátori boli ako v predošlom ročníku. Rokovaniu predsedal PhDr. Stranisav Dúžek, CSc. a PhDr. Ondrej Demo, CSc. Referátmi prispeli: PaeDr. Ľubomír Šimčík CS., Paedr: Milan Garbera, Mgr. Ján Olekšák, Mgr. Viktor Giganič, Mgr. Milan Maťas, Mgr. Jozef Franek, Mgr. Rastislav Kravec. V rámci večerného stretnutia sa prezentoval Mgr. Michal Germuška so šarišskými pastierskymi ľudovými hudobnými nástrojmi a rozhovorom o svojej zberateľskej činnosti. Doplnkom bola diskusia k uvedenej téme. Nasledujúci deň 24. 11. 2014 bol program seminára prepojený na Košické folklórne dni 2012, v Košiciach. Pripravovateľom a garantom seminára na tému Folklorizmus a tradičná kultúra vo veľkomestskom prostredí, bol Ing. Vladimír Urban. Referátmi prispeli: Ing. Vladimír Urban, Doc. Viliam Gruska, PhDr. Ondrej Demo CSc. a PhDr. Stanislav Dúžek. Doplnkami bola výstava: Fragmenty z výstav a audiovizuálne prezentácie o folklorizme v autorskom stvárnení a  spracovaní Viliama Grusku (foto a DVD dokumenty). Doplnkom bola Rozprava o folklorizme, Súťažná prehliadka tancov (sólo muži z FS Košice), so sprievodom ľudovej hudby FS Železiar. Rozpravu o folklorizme a tradičnej kultúre vo veľkomestskom prostredí a diskusiu uzavrel Ing. V. Urban.

V roku 2013 seminár o ľudovej piesni sa uskutočnil 16.11. 2013 v Dobrej Nive.

Téma: Výskum, zberateľská, dokumentačná publicistická činnosť, zdroj informácií a súčasné hudobno-folklórne aktivity s akcentom na stredoslovenskú oblasť. Spoluorganizátormi boli SHF, Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Podpolianske osvetové strediska vo Zvolene a obec Dobrá Niva. Referátmi prispeli: O. Demo, B. Garaj, P. Michalovič, M. Kubandová, M. Ostrihoňová, J. Ambrózová,M. Jágerová, A. Jágerová. Večer sa uskutočnila prezentácia FS Marína Zvolen a FS- Dobrá Niva, spevné prejavy pri priadkach pod vedením A. Jágerovej. Igor Danihel poskytol informáciu o seminári a S. Bachleda fotodokumentáciu na web stránku Folklorika- SHF.

V roku 2014 seminár o ľudovej piesni pokračoval v Dobrej Nive, po zmene termínu (voľby) zo 16. na 29. 11. 2014. Spoluorganizátori boli ako v predošlom ročníku. Prípravy sa ujal garant seminára prof. Bernard Garaj, CSc., s osobitým zreteľom na špecifiká terénneho výskumu jeho spracovania pre potreby zbierok, s akcentom na stredoslovenskú oblasť. Referátmi prispeli: Prof. B. Garaj, CSc., PhDr. Margita Jágerová PhD., Mgr. Andrea Jágerová, PhDr. Jana Ambrózová, PhD., Ing. Karol Kočík, PhDr. Ondrej Demo, Ing. Marián Veselský

Doplnkom seminára bol okrúhly stôl pri ktorom B. Garaj apeloval na dôslednejšiu prípravu seminárov v ďalších oblastiach Slovenka (budúcu ročník pre Horno-Považskú a Kysuckú oblasť , v Terchovej). Igor Danihel poskytol noticku a S. Bachleda foto dokumentáciu na web stránku www.folklorika.sk zo seminárov.

Cena SHF na Grand Prix sveta Stračinu (2013 a 2015)-medzinárodná rozhlasová súťaž nahrávok folklórnej hudby. Medzinárodné rozhlasové fórum.

V roku 20 13 sa uskutočnila v spoluorganizácii EBU, SRo Bratislava a Spoločnosť sveta

Stračinu. Veľkú zásluhu na príprave mala Slávka Kubičková, vedúca Medzinárodnej medzinárodnej spolupráce a  Angela Vargicová - konateľka Spoločnosti sveta Stračinu (členka predstavenstva SHF). Na súťaž postúpili tri nahrávky iba z rozhlasová stanice Bratislava. Predsedom medzinárodnej poroty bol prof. Oskar Elschek. Spolok hudobného folklóru udelil cenu za najvyššie ocenenú nahrávku porotou. Získala ju SRo Bratislava, dramaturg Samo Smetana (za nahrávku ľudovej hudby Michala Pagáča z Dubnice nad Váhom, Ovčí zdych). Cena bola udelená na Galakoncerte, s priamym vysielaním Rádia Regina.

V roku 2015 súťaž pokračovala v tej istej spoluorganizácii ako v predošlom ročníku .

Zúčastnili sa na nej tri rozhlasové stanice: Regina - Košice, Banská Bystrica a Bratislava. Aj v tom ročníku SHF udelil cenu za najvyššie ocenenú nahrávku porotou. Získala ju SRo Bratislava, dramaturg Samo Smetana (za nahrávku Ivorie, v interpretácii Ženského tria z chotára v Terchovej, a organistu Stanislava Šurina.

 

Cena Pavla Tonkoviča

udeľuje ju Slovenská hudobná únia za tvorivú a umeleckú činnosť ( skladateľskú, interpretačnú, zberateľskú, publicistickú a organizátorsko-propagačnú činnosť), na návrh Spolku hudobného folklóru.V roku 2011 ju získal: Jozef Tkáčik, spevák ľudových piesní, vedúci MSS Rodokmeň. V roku 2012 ju získal: Marián Plavec- multiinštrumentalista- interpret. V roku 2013 nebola udelená

V roku 2015 ju získala: Hana Kyseľová, speváčka ľudových piesní, vedúca ŽSS Vajana, pedagogoička, prípravovateľka programov a súťaží DFS na FF. Hudobný fond ju odovzdáva každoročne počas Bratislavských hudobných slávností.

 

Plaketa Daniela Licharda

Na návrh Predstavenstva SHF ju udelil našim členom generálna riaditeľka Národného svetového strediska (NOC) za osobitnú umeleckú a kultúrno-osvetovú činnosť pri životných jubilách.

V roku 2012 ju získal Marián Járek

„ 2013 „ Rudolf Patrnčiak

„ 2014 „ Marian Plavec

„ 2015 „ Bernard Garaj

Slávik Slovenska

Celoštátna súťaž v interpretácii ľudových piesní. Koná sa pod gesciou operného speváka Petra Dvorského a predsedu Výkonného výboru Slávika Slovenska Petra Štilichu. Členovia SHF boli v porote finálneho kola súťaže, (viacerí aj v okresných a regionálnych kolách).

V roku 2012 sa konalo 2012 v Dome kultúry Piešťany.

2013 v Dome kultúry obce Rybník.

2014 v Dome Kultúry Pezinok.

2015 v Dome kultúry Bratislava-Petržalka. (jubilejný 25. ročník)

Folklórne festivaly

Členovia SHF pôsobia v programových radách a zúčastňujú sa na príprave a réžii programov. Na FF Východná to bola príprava, scenáre a réžia programov

Skladateľ a ľudová pieseň - A. Vargicová, M. Veselský i ďalší. MFF-Myjava : Súťaž ľudových hudieb H. Kyseľová, P. Michalovič, M. Dudík i ďalší. PFS-Detva : J. Dubovec, M. Križo, A. Ambrózová i ďalší.

Jánošíkove dni v Terchovej: R. Patrnčiak, Ondrej Demo i ďalší.

Košické folklórne dni: M. Rendoš a ďalší.

Raslavické folklórne slávnosti: J. Hrušovsý, S. Baláž.

Gajdošské fašiangy v Malej Lehote: B. Garaj a ďalší.

Prezentácia členov SHF v médiách

SRo -Takú mi hudbu zahraj: A. Hulejová, B. Garaj, A. Vargicová a iní.

SRo - Pod Pyramídou: J. Tkáčik, Dudík, P. Uličný a iní

Rádio Regina: S. Dúžek, S. Bachleda, O. Demo,M. Rendoš a iní

STV: Folklórna hudba prenosy - FF festivaly (Východná, Detva) programy pravidelne Kapura-

STV Košice, reprízy folklórnych programov Lúčnice, SĽUKu a filmov počas sviatkov, počas

týždňa (utorky) folklórne skupiny a súbory).

TA 3: Profily umelcov : (D. Laščiaková, M. Dudík )

Pripomienka: Návrhy sme poskytovali (riaditeľovi programových služieb) a v televízii

(riaditeľke programu STV II). V rozhlase úspešne, v STV menej úspešne, so zdôvodnením

(financie na nové programy). Zostáva : Kapura, Folklórne festivaly (Východná, Detva), reprízy

folkórnych programov (príklad Ľ. Baková-Pavlovičová).

 

Publikačná činnosť členov SHF (publikácie a zbierky ľudových piesní).

M. Plavec: Svetozár Stračina,( Majstri).

J. Lehocký: Zbierky piesní z okolia Trenčína.

M. Járek: Piesne z Ponitria, Požitavia, Tekova, hornej Nitry...

P. Michalovič: Zbierky zo Záhoria.

O. Demo: P. Tonkovič, Vajnory spievajú.

S. Dúžek: DVD-dkumentácia Tance slovenských regiónov (NOC).

B. Garaj: Zbierky gajdoši

F. Matúš: Zbierky zo Šariša.

J. Hrušovský: Ľudové hudby východného Slovenska.

S. Baláž: Interpretačné osobitosti primášov horného Šariša.

J. Ambrózová: Edícia Ľudové piesne regiónov Slovenska.

O. Molota: Ďatelinka, legendárna muzika spod Poľany

M. Križo: Moje piesne (Hrochoť).

P. Kužma: Ľudové piesne z Kysúc.

M. Minárik: Nahrávanie folklóru na území Slovenska (Hudobný život 2015).

Aj iní.

Vedúci umeleckých telies (ich osobitné aktivity a činnosť).

M. Dudík P. Uličný, P. Párničan- OĽUN, Rendoš- ĽH Železiar, O. Molota- ĽH Ďatelinka, M, Járek- ĽH Ponitran, P. Michalovič- ĽH FS Skaličan, S. Baláž- ĽH S. Baláža (laureát MFS Strážnica 2015), R. Patrnčiak- Ťažká muzika Terchovej, M. Noga- inštrumentálbe trio, J. Tkáčik-MS Rodokmeň, H. Kyseľová-ŽS Vajana, V. Pražienková-ŽS Povoja a ďalší.

Sólisti speváci (osobitné aktivity a činnosť):

D. Laščiaková, A. Hulejová. H. Zíáhradníková, M. Kandráčová, H. Hlôšková, P. Zaujecová a iné

Sólisti inštrumentalisti (osobitné aktivity a činnosť):

Okrem vedúcich inštrumentálnych skupín, hudieb a orchestrov napr.: M. Veselský, M. Plavec, R. Bienik, P. Kužma a iní.

Pedagogická činnosť: F. Matúš, B. Garaj, J. Ambrózová, M. Járek, J. Hrušovský, S. Baláž,

A. Vargicová, R. Bienik, D. Švajdová, (P. Kužma) a iní. Skladatelia-spracovatelia: (S. Stračina, I. Dubecký, T. Andrašovan, V. Slujka) I. Bázlik, H. Domanský, M. Dudík, O. Demo, P. Párničan, P. Uličný, M. Rendoš, J. Hrušovský, P. Michalovič, J. Dubovec, (J. Stráňavský), M. Noga a iní.

Vydavatelia: V. Szarka- Akcent s.r.o.

Sadzba nôt: S. Grich (počítače).

Zastúpenie v organizáciách:

Na návrh predstavenstva SHF v SOZA ( zastúpenia O. Demo a M. Dudík (2), v OZIS A.

Vargicová (1), v Hudobnom fonde sprostredkovane P. Zajaček (1).Na rozvoji a šírení folklórnej hudby sa podieľajú aj mnohí iní folkloristi (mimo nášho členstva).

II. časť.

25. výročie vzniku SHF

Vznik Spolku hudobné folklóru sa viaže k roku 1990. Predchádzali mu Nová organizačná štruktúra a aktuálne problémy umeleckých zväzov kultúrnych fondov a ochranných organizácií autorských práv na Slovensku. Boli to hlboké zmeny, ku ktorým pristúpila naša spoločnosť zásadným riešením členských základní jednotlivých umeleckých zväzov. V našom prípade Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov. Na ich mieste sa zrodili (vznikli) nové zväzy a spolky. V našom prípade Slovenská hudobná únia, Spolok hudobných skladateľov, Spolok koncertných umelcov, Slovenská muzikologická asociácia, Asociácia folklórnej hudby, Asociácia populárnej hudby, Slovenská džezová spoločnosť, Združenie dychových hudieb (aj iné). No neboli to ešte definitívne a konečné zväzy a spolky.

Memorandum Valného zhromaždenia Slovenskej hudobnej únie v Bratislave 19. 6. 1990 potvrdilo, že Slovenská hudobná únia, ktorá vznikla dobrovoľným združením spolkov: hudobných skladateľov, interpretov, muzikológov, a hudobného folklóru je samostatnou organizáciou s plnou právnou subjektivitou. Je reprezentovaná svojimi spolkami a zasahuje širokú škálu profesijných záujmov a potrieb hudobnej kultúry na Slovensku.

Predstavenstvo únie tvorili dvaja zástupcovia (predseda a podpredseda) z členských spolkov. Predstavenstvo si volilo predsedu. Mala svoje sídlo na Michalskej 10. kde bol aj sekretariát (sekretárky pre každý spolok), dostávala z MK SR finančné dotácie, na SHÚ, ale aj na činnosť a projekty jednotlivých spolkov. SHÚ sa riadila Stanovami (z 19. 6. 1990). Spolok hudobného folklóru Stanovami (z 19. 6. 1990).

Prvým predsedom SHF bol S. Stračina (1990 - 1996). Podpredsedom O. Demo. Po jeho smrti sa predsedom stal O. Demo, podpredsedom M. Šmíd. Po smrti M. Šmída (2006) sa stal podpredsedom J. Tkáčik. V tejto zostave so zmenami v Predstavenstve a Dozornej rade SHF dnešným dňom dovršuje svoju 25 ročnú činnosť.

Najaktívnejšia spolupráca sa počas 25 ročnej existencie prejavila so Slovenským rozhlasom a jeho umeleckým telsom OĽUN. V počiatočnom období najmä s koncertmi nielen v Bratislave, aj v Prahe, Brne, na Myjave, v Terchovej, Podkoniciach, Pezinku aj inde. Počet koncertov v spolupráci so SRo počas 25 rokov bol cca 120.

Počet seminárov , najužšie kontakty s členmi žijúcimi vo folklórnom prostredí.

V Bratislave ( 2003 a 2004 (aj zborníky NOC), 2005, 2006 (4).

V Nitre 2008, 2009 (2).

V Prešove 2011, 2012(2).

v Dobrej Nive 2013, 2014 (2).

Spolu 10.

Laureáti Ceny Pavla Tonkoviča (ocenení za umeleckú a tvorivú činnosť)

1991 – Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu

1992 – Terchovská muzika bratov Muchovcov

1993 – Jozef Peško

1994 – František Matúš

1995 – Svetozár Stračina

1996 – Darina Laščiaková

1997 – Ondrej Demo

1998 – Miroslav Šmíd

1999 – Angela Vargicová

2 000 – Miroslav Dudík

2001 – Marián Járek

2002 – Stanislav Dúžek a Bernard Garaj

2003 – Helena Záhradníková

2004 – Anna Hulejová

2005 – Alexander Móži

2006 – Juraj Dubovec

2007 – Adriana Domanská

2008 – Monika Kandráčová

2009 – Jozef Lehocký

2010 – Marián Veselský

2011 – Jozef Tkáčik

2012 – Marián Plavec

2013 – 0

2014- Jozef Hrušovský

2015 – Hana Kyseľová

 

Spolu 24.

Laureáti Ceny Janky Guzovej (zo súťaže mladých spevákov).

1997 Andrea Jágerová, Lieskovec

2000 Slávka Horváthová, Bratislava

2002 Vincent Krkoška, Žilina

2004 Zuzana Broszová, Jarovce

2006 Miroslava Sandtnerová, Pezinok

2008 Barbora Fecková, Spišské Podhradie

2010 Lenka Dubníčková, Malacky

2012 Slavomíra Konturová, Raslavice

2014 Petra Zaujecová, Nitrianske Hrnčiarovce

Spolu 9.

 

Na dnešnom VZ je potrebné zamyslieť sa nad významom SHF a jeho aktivít počas uplynulých 25 rokov. Stratili sa spomedzi nás významné osobnosti, ktoré zasvätili život folklórnej hudbe, Spomedzi nich hodno spomenúť:Tibora Andrašovana, Štefana Klima, Svetozára Stračinu, Ladislava Lenga, Miroslava Šmída, Ivana Dubeckého, Vladimíra Slujku, Alexandra Móžiho, Pavla Bagina, Jozefa Laborecké aj ďalších, ktorých miesta zostávajú prázdne. Po 25 rokoch vstupuje do našich radov i členovia mladšej generácie. S každou novou generáciou prichádzajú aj nové názory na život v spoločnosti, v politike, aj v umení. Staré vytláča nové. Polarizácia názorov sa rôznorode prejavuje aj v našom hudobnom žánri. Teda ani náš spolok nie je výnimkou. Nuž, hľadajme odpoveď i na tieto skutočnosti práve pri tejto príležitosti keď sme tu v zastúpení rôznych vekových vrstiev aj v kontexte globalizujúceho sa sveta.

Na záver.

Dovoľte, aby som sa na záver poďakoval všetkým prítomným členom SHF za účasť na dnešnom VZ, zvlášť členom Predstavenstva a Dozornej komisie za spoluprácu v uplynulo období, tajomníkovi za najmä za prípravu projektov, hospodárie, prevádzku web-stránky Folklorika-SHF. Osobitne spoluorganizátorom našich projektov : RTVS-SRo a OĽUNu, Katedre etnológie a etnomuzikológoie UKF v Nitre, Inštitúty výtvarného umenia a hudby Prešovskej univerzity v Prešove. Národnému osvetovému stredisku, za finančnúpodporu projektov Ministerstvu kultúry SR, Hudobnému fondu a Slovenskému ochrannému zväzu autorskému.Ešte mi dovoľte upriamiť vašu pozornosť na jedno poďakovanie. V uplynulých rokoch sme mali možnosť rozšíriť svoju pôsobnosť v oblasti vzniku a uvádzania novej tvorby, ale aj zviditeľnenia sa nášho spolku zriadením web stránky folklorika.sk., vďaka finančnej podpore SOZA zo Sociálneho a kultúrneho fondu. Je to pre našu prácu významný impulz, vďaka ktorému môžeme účinnejšie rozvíjať naše aktivity.

Ďakujem za pozornosť.

Ondrej Demo, predseda

Bratislava 30. septembra 2015.

....................................................................................................................................................................................................

Valné zhromaždenie Spolku hudobného folklóru V Bratislave dňa 26. októbra 2022

 

Správa o činnosti za uplynulé obdobie od 30. 5. 2015

 

Vážení prítomní, dámy a páni, členovia Spolku hudobného folklóru,

od ostatného Valného zhromaždenia nášho spolku, ktoré sa konalo 30. 9. 2015, uplynulo 7

rokov. Je to pomerne dlhé obdobie, ktoré sa vyznačovalo mnohými nepredvídateľnými

turbulenciami, čo poznačilo nielen fungovanie SHF, ale poznačilo aj úvahy o jeho ďalšej existencii,

o ktorých ešte budeme hovoriť. Aj z tohto uhla pohľadu sa budeme venovať činnosti Spolku od

ostatného Valného zhromaždenia.

Pripomínam, že počet členov spolu v súčasnosti je .... Počet Prítomných je ...... Podľa

stanov SHF hlasovanie je platné, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.

Dovoľte mi na samom začiatku pripomenúť smutnú skutočnosť, že z našich radov, resp.

z vedenia spolku navždy odišli traja znamenití členovia: etnomuzikológ, redaktor, zakladajúci člen

SHF a dlhoročný predseda a  jeho čestný predseda Dr. Ondrej Demo (5. 1. 2021), člen

Predstavenstva, popredný slovenský folklorista Ing. Marián Veselský (21. 2. 2021) a predseda

Predstavenstva spolku Ing. Jozef Tkáčik (29. 9. 2022).

Prosím, venujme ich pamiatke minútu ticha.

Ďakujem.

Vráťme sa teda v našej správe do nedávnej minulosti a spomeňme, že po poslednom

Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 30. septembra 2015, Predstavenstvo spolku na svojom

prvom zasadnutí schválilo a zvolilo jednomyseľne, osobitne hlasovaním za každého kandidáta,

nasledovné zloženie svojich členov: Ondrej Demo, Jozef Tkáčik, Marián Veselský, Anna

Kyseľová, Stanislav Dúžek, Peter Štilicha, Michal Noga, Peter Párničan. Za predsedu bol zvolený

PhDr. Ondrej Demo, CSc., a za podpredsedu Ing. Jozef Tkáčik. Do Dozornej rady boli zvolení

Borivoj Medelský, Marián Minárik a Igor Bázlik. Tajomníkom SHF sa stal PhDr. Stanislav

Bachleda.

2015

Po Valnom zhromaždení boli podľa plánu podujatí do konca roku 2015 realizované ešte tieto

udalosti, na ktorých sa podieľal Spolok hudobného folklóru:

Išlo predovšetkým o Seminár o ľudovej hudbe, ktorý sa konal 21. novembra 2015 v Terchovej.

Ako vyplynulo z hodnotenia predsedu spolku Ondreja Dema, seminár bol hodnotený veľmi

pozitívne z hľadiska odborného i spoločenského.

Ďalším podujatím bol koncert Betlehemské ozveny, ktorý sa uskutočnil 19. decembra 2015

v Slovenskom rozhlase, pričom treba konštatovať, že to bol jeden z najnáročnejších koncertov

roku aj čo sa týka spolupráce so SRo, najmä z hľadiska technických požiadaviek.

 

2016

Na rok 2016 schválilo Predstavenstvo Spolku hudobného folklóru podujatia, ktoré boli

projektami, spojenými so žiadosťami na dotácie.

Projekty boli realizované v tomto poradí:

 

V máji 2016 koncert inštrumentalistov a inštrumentálnych skupín Zahrajte, zahrajte... z

Banskej Bystrice a okolia Banskej Bystrice v spolupráci s RTVS - Rádio Regina Banská Bystrica.

Garantom a dramaturgom koncertu bola Miriam Kubandová.

V mesiaci júni 2016 to bol 10. ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej. Opäť v spolupráci

s RTVS, tentoraz s Rádiom Regina Bratislava.

V októbri 2016 slávnostný koncert k 40. výročiu OĽUN-u, doplnený o bývalých hráčov

orchestra. Garantom koncertu bude Ondrej Demo, dramaturgom M. Dudík.

V novembri 2016 seminár o ľudovej hudbe, ktorý sa uskutočnil v Skalici. Garantom

seminára boli Dr. Stanislav Dúžek spolu s Dr. Peter Michalovičom.

V decembri 2016 vianočný koncert Betlehemský večný salaš Svetozára Stračinu pri

príležitosti 20. výročia úmrtia skladateľa. Účinkoval Symfonický orchester rozhlasu, Spevácky sbor

Lúčnice a sólisti speváci. Garantom koncertu bol Dr. Ondrej Demo v spolupráci s Mariánom

Minárikom.

Ako vyplynulo z hodnotenia predsedu SHF Ondreja Dema, koncert Zahrajte, zahrajte...

v Banskej Bystrici mal veľmi úspešný priebeh. Koncert sa konal v Aule Beliana UMB, ktorá sa pri

kapacite miest zaplnila takmer úplne. Odhadom bolo vyše päťsto účastníkov. Vyzdvihol výkony

všetkých účinkujúcich, najmä ŽSS Trnki, alej aj ŽSS Marína, ĽH J. Hazlingera, Ďatelinky, ktorá

vytvorila pôsobivý záver koncertu. Zdôraznil že tieto koncerty majú zmysel kvôli konaniu v

jednotlivých regiónoch, kde nachádzajú aj väčšiu a spontánnejšiu odozvu.

Predseda SHF informoval o veľmi úspešnom priebehu koncertu súťaže o Cenu Janky

Guzovej v Bratislave. Vyzdvihol veľmi úspešný umelecký a organizačný priebeh koncertu, ako aj

jeho prípravu. Výkony súťažiacich boli veľmi dobré, osobitne sa hodnotne prezentovala víťazka

Simona Hulejová, avšak aj výkony niektorých ďalších boli kvalitné. Akceptovateľný bol aj výkon

sprievodného telesa – OĽUN-u. Koncert sa konal v zaplnenom Malom koncertnom štúdiu RTVS –

SRo. Odhadom išlo o vyše dvesto účastníkov. Spokojnosť bola aj zo strany patrónky súťaže, pani

Želky Beckovej . Záznam koncertu odvysielal SRo 18. 6. 2016.

Koncert k 40. výročiu vzniku OĽUN-u sa konal na základe dohody s RTVS Rádio

Regina 20.10.2016. Odborným garantom koncertu boli Dr. Ondrej Demo a Miroslav Dudík. Na

koncerte spolupracoval tiež Marián Minárik. Samotný koncert mal vynikajúcu úroveň a bol

dôstojnou prezentáciou 40-ročného účinkovania OĽUNu na slovenskej hudobnej scéne.

V poradí 13. Seminár o ľudovej piesni zberateľská a edičná činnosť ľudových piesní –

uchovávanie ľudovej piesne na Slovensku sa konal 19. 11.2016 v Skalici v spolupráci so

Záhorským múzeom. Zo seminára vydal Spolok hudobného folklóru hodnotnú publikáciu

s podporou Fondu na podporu umenia. Ako na margo seminára konštatoval predseda spolku Dr.

Ondrej Demo, išlo odborne o kvalitné a hodnotné autorské príspevky, kvalitnú prípravu z hľadiska

organizačného tak zo strany tajomníka SHF Stanislaba Bachledu, ako aj Petra Michaloviča, ktorí

boli spolu so Stanislavom Dúžekom odbornými garantmi seminára.

V roku 2016 pripadla spolku aj tradičná úloha nominovať kandidáta na Cenu Pavla

Tonkoviča. Hlasovaním spomedzi troch návrhov - Eleonóra Vančíková, Milan Rendoš a Pavol

Kužma – rozhodlo 4 hlasmi za Pavla Kužmu. Cenu mu odovzdal riaditeľ Hudobného fondu Matúš

Jakabčic v Zichyho paláci 20. 9. 2016.

Nesporne zaujímavým podujatím, na ktorom sa Spolok hudobného folklóru podieľal, bol

vianočný koncert Betlehemský večný salaš dňa 16. 12. 2016 vo veľkom koncertnom štúdiu SRo,

ktorý bol poctou skladateľovi Svetozárovi Stračinovi. Je chvályhodné, že na koncerte účinkovali

poprední interpreti v oblasti slovenského folklóru.

 

2017

Stav členstva k 1. januáru 2017 bol 50 členov.

 

Spolok hudobného folklóru v roku 2017 pokračoval vo svojej činnosti bez prerušenia, podľa plánu

podujatí, ktoré schválilo Predstavenstvo. Išlo o nasledovné podujatia:

Koncert Z klenotnice jubilanta na počesť jubilea – 90. narodenín predsedu Spolku hudobného

folklóru Ondreja Dema v máji 2017 vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo v Bratislave.

Koncert – súťažná prehliadka inštrumentalistov regiónu Nitra v júni 2017 pod názvom Pri tej

Nitre...

Účasť Spolku hudobného folklóru na Grand prix Svetozára Stračinu.

14. ročník Seminára o ľudovej piesni v Trenčíne.

Vianočný koncert V Betleheme na salaši.

Po veľkolepom koncerte Z klenotnice jubilanta na počesť 90. narodenín Ondreja Dema

sa jubilant poďakoval spolupracovníkom za pomoc a podporu pri príprave a realizácii koncertu.

Osobitne ocenil dlhodobú organizačnú a produkčnú prípravu S. Bachledu, scenáristovi a

režisérovi S. Smetanovi, predstavenstvu, dozornej komisii a ďalším.

Ako vyplynulo z hodnotenia tajomníka SHF Dr. Stanislava Bachledu, priebeh koncertu Pri

tej Nitre... bol pripravený kvalitne, spolupráca s VUC Nitra a s podriadenou organizáciou

Nitrianske osvetové stredisko bola veľmi dobrá, rovnako aj s Nitrianskou galériou, v priestoroch

ktorej sa koncert konal. Výsledkom tejto spolupráce bola aj veľmi dobrá odozva zo strany

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja p. Milanom Belicom, ktorý sa celého koncertu osobne

zúčastnil.

Na návrh Spolku hudobného folklóru bola Cena Pavla Tonkoviča za rok 2017 udelená

Ondrejovi Molotovi z Detvy za celoživotný významný prínos pre rozvoj folklórneho diania na

Slovensku a jeho šírenia i v zahraničí.

Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii spolu s Trenčianskym osvetovým

strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

zorganizovali podujatie s názvom Seminár o ľudovej piesni. Dňa 11. novembra 2017 sa konal v

Trenčíne, v Kultúrnom centre STRED (Dlhé Hony) už jeho 14. ročník. Garantmi seminára členovia

SHF boli Stanislav Dúžek a Jozef Lehocký.

Koncertom V Betleheme na salaši Spolok hudobného folklóru nadviazal na dlhoročnú

tradíciu sviatočných podujatí s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu a

jeho hosťami. Dramaturgia koncertu obsahovala hudobné folklórne skvosty - ľudové

koledy, pastorálne a vianočné piesne z rôznych lokalít Slovenska, koledy a  piesne, úzko späté s 

vianočnými tradíciami východného, stredného a západného Slovenska.

Koncert V Betleheme na salaši bol výsledkom iniciatívy Spolku hudobného folklóru vytvárať

priestor novým dielam, úpravám a následne ich uvádzať do života. Okrem predvádzania už

známych tradičných kolied, piesní, zvykov a  obyčajov program obsahoval aj sedemnásť nových

úprav od renomovaných slovenských skladateľov Igora Bázlika, Petra Párničana, Jána

Kružliaka st., Mariana Veselského. Hodno spomenúť pestrú zostavu účinkujúcich z hľadiska

interpretačného prejavu,zahrnujúceho viaceré regióny Slovenska, ktoré za obdobie konania

vianočných koncertov Spolok hudobného folklóru mapuje. Rovnako pestré bolo aj vekové zloženie

interpretov, spomedzi ktorých sa viacerí zúčastnili v predchádzajúcich rokoch aj na ďalších

aktivitách spolku, okrem iných napríklad ako víťazi Súťaže o Cenu Janky Guzovej (Slávka

Horváthová, Petra Zaujecová, Simona Hulejová).

Menovaným podujatím bol zavŕšená činnosť Spolku hudobného folklóru v roku 2017.

2018

Rok 2018 sa v činnosti Spolku hudobného folklóru niesol v duchu prípravy ďalších, nemenej

náročných projektov a niekoľkých organizačných zmien, vyvolaných ľudským faktorom.

 

Na rok 2018 boli naplánované štyri podujatia:

- 10. mája 2018 prehliadka inštrumentalistov a spevákov v Michalovciach

- 11. októbra 2018 súťaž o Cenu Janky Guzovej

- 10. novembra 2018 Seminár o ľudovej piesni v Čadci

- 13. decembra 2018 vianočný koncert Prišli sme k vám na koledu.

Ako vyplynulo z hodnotenia Ing. Jozefa Tkáčika, prehliadka spevákov a inštrumentalistov, ktorá sa

uskutočnila dňa 10.5.2018 o 18.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach, a na

ktorej sa zúčastnil spolu s Dr. Stanislavom Bachledom, prehliadka mala z hľadiska prípravy i

realizácie bezproblémový priebeh, čomu pomohla aj prítomnosť dramaturga košického rádia Mgr.

Milana Rendoša.

Počas roka 2018 sa udiali aj niektoré organizačné zmeny. Vo funkcii predsedu Predstavenstva

Spolku hudobného folklóru ukončil zo zdravotných dôvodov svoju činnosť PhDr. Ondrej Demo.

Predstavenstvo sa jednomyseľným hlasovaním zhodlo na novom kandidátovi na funkciu predsedu

spolku. Stal sa ním dovtedajší podpredseda Ing. Jozef Tkáčik. Následným hlasovaním

Predstavenstvo zvolilo jednohlasne za podpredsedu spolku PhDr. Petra Štilichu.

Na základe následných volieb Predstavenstvo schválilo jednohlasne za svojho nového člena

PhDr. Borivoja Medelského. Predstavenstvo zároveň poverilo PhDr. Mariana Minárika vedením

dozornej komisie.

Z ďalších činností treba menovať nomináciu na Cenu Pavla Tonkoviča pre rok 2018.

Predstavenstvo sa zhodlo na tom, aby bol na cenu nominovaný prof. Milan Križo za nesporné

zásluhy o rozvoj folklórneho hnutia na Slovensku a vysokou úrovňou svojho interpretačného

umenia, ktorým obohatil vokálnu stránku slovenského folklóru. Hudobný fond, ktorý cenu udeľuje,

tento návrh v plnom rozsahu akceptoval.

K hodnoteniu 11. ročníka Súťaže o Cenu J. Guzovej sa prvý vyjadril predseda spolku Ing. Tkáčik,

ktorý konštatoval, že príprava i priebeh podujatia boli bez problémov, delegovanie súťažiacich sa

uskutočnilo v zmysle podmienok súťaže – krajské štúdia v Košiciach, Banskej bystrici a v

Bratislave vybrali po dvoch súťažiacich. Najlepšie pripravení boli súťažiaci z Košíc, kde ťažiskovým

faktorom bol Milan Rendoš, ktorý interpretov pripravoval, spolupracoval dramaturgicky a urobil

úpravy všetkých súťažných skladieb. Taktiež štúdio v Banskej Bystrici včas zaslalo mená a

súťažné piesne, čím sa mohlo včas zabezpečiť určenie upravovateľov. Posledným bolo štúdio v

Bratislave, kde ešte v septembri oznámil dramaturg M. Dudík zmenu jednej súťažiacej.

Organizačne zabezpečil súťaž v spolupráci s V. Praženkovou tajomník SHF Stanislav Bachleda.

Pokiaľ ide o hodnotenie 14. ročníka seminára o ľudovej piesni, ktorý sa konal 3. 11. 2018 v

dome kultúry v Čadci, seminár patril z hľadiska odborného i organizačného k najhodnotnejším

najmä vzhľadom na spoluprácu s Mgr. Pavlom Kužmom, ktorý si vzal seminár za svoju

dominantnú úlohu. Dosiahol, že patrónmi i podporovateľmi seminára sa stali predsedníčka

Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová i primátor Mesta Čadca Ing. Milan Gura.

Spolok hudobného folklóru čiastočne participoval na realizácii koncertu k 110-ročnici narodenia

Eugena Suchoňa, ktorý sa konal 7. decembra 2018 v SRo. Šlo o vynikajúce umelecky a

spoločensky hodnotné podujatie s veľkou odozvou prítomného publika.

Posledným podujatím Spolku hudobného folklóru roku 2018 bol vianočný koncert Prišli sme k

vám na koledu, ktorý sa uskutočnil 13. decembra 2018 v Slovenskom rozhlase. Koncert bol

vyjadrením snahy priniesť hodnotné súčasti programu, zaujímavých účinkujúcich, pôsobil pútavo a

hodnoverne. Dramaturgom koncertu bol umelecký vedúci Orchestra ľudových nástrojov Miroslav

Dudík, autorom scenára Juraj Havaj st.

Sumarizujúc rok 2018 treba konštatovať, že to bol posledný rok, v ktorom Spolok Hudobného

folklóru existoval v istom koncepčnom režime a pomerne vyčerpávajúco si plnil svoje povinnosti,

vyplývajúce z Uznesenia posledného Valného zhromaždenia v roku 2015.

 

2019

Rok 2019 sa začal v duchu príprav Valného zhromaždenia a príprav vypracovania podkladov pre

Výročnú správu. Termín Valného zhromaždenia bol určený na druhú polovicu septembra 2019.

Napokon bol termín presunutý na rok 2020.

Ako už tradične, Predstavenstvo spolku navrhlo Hudobnému fondu udeliť Cenu Pavla Tonkoviča

hudobnému skladateľovi Igorovi Bázlikovi za jeho významný prínos a vklad do slovenskej

folklórnej tvorby. Vedenie Hudobného fondu túto nomináciu akceptovalo.

Z hlavných významných podujatí, ktoré Spolok s partnermi realizoval v roku 2019, treba nesporne

menovať 16. ročník Seminára o ľudovej piesni, ktorý sa konal dňa 19. novembra 2019 vo

Fiľakove. Partnerom podujatia bolo Mesto Fiľakovo, realizátorom v mieste konania Mestské

kultúrne stredisko. Ako konštatoval predseda spolku Ing. Jozef Tkáčik, ktorý sa na podujatí

zúčastnil spolu s tajomníkom Dr. Stanislavom Bachledom, seminár mal na základe prednesených

referátov veľmi dobrú odbornú úroveň. V niektorých prípadoch, napríklad referátmi Prof. Elscheka,

Dr. Agócsa, Dr. Baláža aj vysokú muzikologickú a vedeckú úroveň. Avšak i ďalšie referáty, najmä

domácich zberateľov, venujúcich sa okrem získavania folklórnych zdrojov aj ich spracovávaniu,

dosiahli požadovanú úroveň a prispeli k poznatkom o súčasnom stave folklórneho diania v regióne

Novohradu, sčasti aj Gemera. Seminár bol aj po organizačnej stránke veľmi dobre zvládnutý tak zo

strany spolku, ak aj Mesta Fiľakovo a Mestského kultúrneho strediska, kde sa konal. Rokovanie

otvoril primátor mesta Dr. Attila Agócs, sám odborník - vzdelaný folklorista, ktorý zotrval na

seminári počas celého konania i počas následného vystúpenia miestnych a regionálnych

folklórnych súborov, sólistov a skupín (detské, mládežnícke, dospelé). Príhovor na úvod

seminára mal aj predseda spolku Ing. Jozef Tkáčik.

Posledným podujatím, ktoré sa konalo 12. decembra 2019 vo Veľkom koncertnom štúdiu RTVS

SRo, za efektívnej spolupráce Spolku hudobného folklóru, bol vianočný koncert Kyrie. Jeho

dramaturgom a scenáristom bol Peter Parničan a orchester ľudových nástrojov bol rozšírený

o hráčov orchestra Lúčnice s jeho vedúcim Martinom Sleziakom. Vyznenie koncertu boli

mimoriadne priaznivé, čo pozitívne vnímalo vo vypredanej koncertnej sieni SRo aj publikum.

2020

Rok 2020 sa vinou pandemickej situácie v činnosti Spolku hudobného folklóru vyznačoval

mimoriadne nepriaznivou situáciou, ktorá narušila funkčnosť celého spolkového organizmu.

Podobne ako celá spoločnosť nebola pripravená na taký radikálny dôsledok pandémie... Napriek

tomu sa podarilo realizovať niekoľko významných podujatí, ako napr. rozlúčkový koncert k

životnému jubileu Miroslava Dudíka, vedúceho OĽUNU, pod názvom Povej, vetrík, povej... vo

Veľkom koncertnom štúdio RTVS SRo dňa 10.9.2020 alebo Seminár o ľudovej piesni v Starej

Ľubovni dňa 12.9.2020, pod patronátom primátora mesta PhDr. Ľuboša Tomka.

V nadväznosti na tieto podujatia sa 15.10. 2020 konal v Malom koncertnom štúdiu SRo v

Bratislave 12. ROČNÍK SÚŤAŽE O CENU JANKY GUZOVEJ, pod záštitou pani Želmíry

Beckovej-Guzovej.

Predstavenstvo odsúhlasilo členov poroty: predsedníčka Angela Vargicová, členovia Hana

Kyseľová, Igor Bázlik, Michal Dzurjanin a Miroslav Dudík.

V pomerne chaotickej situácii, zavinenej pandémiou a vzhľadom na vtedajšiu epidemiologickú

situáciu bol zrušený vianočný koncert Večný salaš Svetozára Stračinu, ktorý mal byť venovaný

skladateľovmu nedožitému 80. jubileu. Namiesto neuskutočneného vianočného koncertu, výročiu

narodenia Svetozára Stračinu sa uskutočnilo náhradné podujatie dňa 12.5.2021 ako súčasť Grand

Prix Svetozára Stračinu Podujatie bolo zostavené výlučne z inštrumentálnych skladieb v

interpretáciui Orchestra ľudových nástrojov: Starie oravskie nôti, Nôti s kríža, Beluškov cimbal,

Piesne z Poník, Zemplínske melódie a Haravara.

V rámci vnútrospolkového života Predstavenstvo spolku uskutočnilo kooptáciu Daniely Sihelskej

 

do dozornej komisie. Pripravované Valné zhromaždenie si vytýčilo nový termín konania na január

2021.

 

2021

Napriek turbulentným podmienkam, v ktorých sa vinou pandemickej situácie zmietala celá

spoločnosť, neustal spolkový život a v rámci možností plnil svoj spolupracujúci program formou

nasledujúcich podujatí.

Ako sme už vyššie uviedli, namiesto neuskutočneného vianočného koncertu 2020, ktorý mal byť

venovaný nedožitému 80. tému výročiu narodenia Svetozára Stračinu, sa uskutočnilo náhradné

podujatie dňa 12. 5. 2021 ako súčasť Grand Prix Pocta Svetozárovi Stračinovi. Účinkoval

Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Petra Uličného, koncert bol

vysielaný na všetkých okruhoch Rádia Regina, čo bolo iste vzácnosťou. Určená bola dramaturgia

koncertu, zostavená výlučne z inštrumentálnych skladieb: Starie oravskie nôti, Nôti skríža,

Beluškov cimbal, Piesne z Poník, Zemplínske melódie a Haravara.

Úspešne prebehol Seminár o ľudovej piesni v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom

v obci Oravská Polhora dňa 18.9. 2021 pod záštitou starostu obce Ing. Michala Strnála. Išlo

o naozaj kvalitne a personálne bohato obsadené podujatie, mapujúce fenomén goralského

hudobného folklóru a popularizovanie jeho typických prejavov.

Mimoriadne úspešným projektom, na ktorom sa podieľal Spolok hudobného folklóru v roku 2021,

bol koncert S T Á L E N Á Š O Ľ U N, venovaný 45. výročiu jeho založenia vo Veľkom

koncertnom štúdiu RTVS dňa 23. septembra 2021. Konal sa aj napriek prísnym podmienkam

režimu OTP – očkovaní, testovaní a tí, ktorí COVID 19 prekonali -, a na koncerte sa zúčastnila elita

osobností folklórneho hnutia na Slovensku, čo treba zvlášť oceniť.

Nespornou udalosťou, na ktorej sa v roku 2021 podieľal Spolok hudobného folklóru bol koncert k

35. výročiu mužskej speváckej skupiny Rodokmeň 29. októbra 2021. Pod názvom Z koreňov

ľudovej piesne sa konal v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. Ide o umelecké teleso

s cieľavedomým a dôkladne selektívnym prístupom k svojmu repertoáru, a hoci počtom neveľké

a poväčšine zložené z amatérskych interpretov, radí sa medzi naše špičkové mužské zbory. Nie je

prekvapením, že na tomto koncerte sa objavilo niekoľko známych a renomovaných telies

a reprezentantov z nášho folklórneho prostredia. Pre SHF je vyznamenaním, že jedným zo

sólistov RODOKMEŇA bol aj Ing. Jozef Tkáčik, jeho predseda. Koncert podporilo aj Rádio

Lumen.

Rok 2021 bol z hľadiska vnútrospolkového života poznamenaný najmä odchodom zo života

čestného predsedu spolu Dr. Ondrej Dema a člena Predstavenstva Ing. Mariána Veselského.

Novým členom Predstavenstva sa stal Igor Bázlik. Členkou dozornej komisie sa stala Danka

Sihelská a predsedom dozornej komisie sa stal Marián Minárik. O uvoľnenie z funkcie člena

Predstavenstva sa z rodinných a pracovných dôvodov požiadal Michal Noga. Pôvodne plánované

Valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať v novembri 2021 a ktoré malo tieto zmeny odobriť, sa

napokon nekonalo a na jeho zvolanie ostal otvorený termín.

 

2022

Rok 2022 v činnosti Spolku hudobného folklóru predovšetkým predznamenalo oznámenie Dr.

Stanislava Bachledu o rozhodnutí ukončiť svoje pôsobenie v spolku vo funkcii tajomníka. Požiadal

členov Predstavenstva, aby túto informáciu zobralo na vedomie a na pripravovanom Valnom

zhromaždení túto žiadosť schválilo. Členovia Predstavenstva Dr. Stanislava Bachledu požiadali,

aby vo funkcii zotrval do 31. decembra 2022, s čím menovaný súhlasil.

Celkovo zasadlo v roku 2022 Predstavenstvo a Dozorná komisia Spolku hudobného folklóru

 

päťkrát. Naposledy v auguste roku 2022, kde sa rozhodlo o zvolaní Valného zhromaždenia

s konečným termínom 26. októbra 2022.

Vzhľadom k celkovej činnosti spolku, ktorá vykazovala znaky celkového útlmu, členovia

Predstavenstva na svojich zasadnutiach riešili bežnú agendu a zúčastnili sa ešte 22. apríla 2022

koncertu ľudovej hudby Ďatelinka, jej sólistov a speváckych skupín, venovaný 50. výročiu

vzniku telesa. Koncert sa konal za prispenia Spolku hudobného folklóru Rozhlasu a televízie

Slovenska v aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sála Beliana bola zaplnená v

plnej kapacite. Umelecká úroveň koncertu bola na veľmi dobrej úrovni nielen zo strany ľudovej

hudby Ďatelinka, ale aj ďalších účinkujúcich – sólistov, vokálnych a inštrumentálnych zoskupení.

Najväčší diel prípravy bol na Ondrejovi Molotovi, ktorý pripravil dramaturgický návrh, vybral a

zabezpečil účinkujúcich, zorganizoval všetky skúšky. Koncertu sa za spolok zúčastnil podpredseda

Spolku hudobného folklóru Peter Štilicha a jeho tajomník Stanislav Bachleda.

Na Cenu Pavla Tonkoviča za rok 2022 bol SHF navrhnutý a Hudobným fondom potvrdený Milan

Rendoš.

Poslednou aktivitou, ktorú pred Valným zhromaždením Predstavenstvo v rámci svojej činnosti

v roku 2022 riešilo, bola participácia na príprave a realizácii koncertu Vianoce z klenotnice, ktorý

bude venovaný nedožitému 95. výročiu narodenia Dr. Ondreja Dema. Participácia vychádza zo

skutočnosti, že na tento koncert, ktorý by sa mal konať 15. decembra 2022 vo Veľkom koncertnom

štúdiu SRo, SHF dostal dotáciu z Hudobného fondu a zo Slovenského ochranného zväzu

autorského.

Atmosféru činnosti Spolku hudobného folklóru v septembri roku 2022 hlboko zasiahla

správa o úmrtí jeho predsedu Ing. Jozefa Tkáčika, ktorý zomrel 29. septembra 2022.

 

Uznesenie:

Môžeme konštatovať, že uznesenia z ostatného Valného zhromaždenia sa Spolku hudobného

folklóru podarilo aj v komplikovanej spoločenskej a navyše aj epidemiologicky ovplyvnenej situácii

naplniť. Či už išlo o zvýšenú pozornosť v zmysle spolupráce s médiami ako SRo, RTVS resp.

médiá či tlač alebo išlo o prenesenie projektov aj do regionálnych centier prostredníctvom

organizácie seminárov. To všetko bolo v rámci kapacitných možností realizované. Enumerácia

ďalších výsledkov by sa iste dala rozšíriť a abstrahovať podrobnejšie. Sú však zachytené

v zápisniciach, týkajúcich sa uplynulého obdobia činnosti Spolku hudobného folklóru.

Na dnešnom Valnom zhromaždení je však potrebné zamyslieť sa nad celkovou budúcnosťou SHF

a jeho ďalšej existencie. V našej správe sme podali odpočet činnosti za posledných 7 rokov, ktoré

boli poznačené mnohými udalosťami celospoločenského diania, akými boli pandémia, akým je

vojna na Ukrajine a budúca energetická kríza so všetkými dôsledkami nielen pre jednotlivcov, ale

aj pre celú spoločnosť.

Existencia Spolku má v tejto globálne nepriaznivej situácii svoje limity a to tak kapacitného, ako aj

personálneho charakteru. Utrpela odchodom osobností, ktoré profilovali činnosť Spolku. Jeho

výkonnosť napriek enormnému úsiliu o udržanie inšpiratívnej úlohy vo folklórnom hnutí na

Slovensku však klesla a bude ju nielenže ťažko nahradiť, ale aj kontinuálne udržiavať.

Situácia sa prudko zmenila a - ako sa zdá – SHF potrebuje nové impulzy, ochotu a odvahu

pokračovať vo svojej existencii. Mnohé aktivity spolku už beztak realizujú rôzne regionálne

osvetové centrá či ďalšie inštitúcie a folklór ako taký, ktorý je Slovensku vrodený, sa bude ďalej

rozvíjať a hľadať si cesty k svojmu percipientovi.

Spolok hudobného folklóru vo svojej 32 ročnej histórii vyoral peknú brázdu a veríme, že všetky

úvahy o jeho ďalšej existencii padnú raz na úrodnú pôdu.

Ponúka sa niekoľko riešení, ale o tých nech rozhodne VZ, ktoré ako jediné je oprávnené rozhodnúť

o ďalšom osude Spolku hudobného folklóru na Slovensku.

 

Konklúzia:

Dovoľte, aby som sa na záver poďakoval všetkým prítomným členom SHF za účasť na

dnešnom VZ, zvlášť členom Predstavenstva a Dozornej komisie za spoluprácu v uplynulom,

neľahkom období.

Zvlášť tajomníkovi spolku Dr. Stanislavovi Bachledovi za prípravu projektov, hospodárenie,

náročnú administratívu, prevádzku web-stránky Spolku hudobného folklóru. Osobitne sa chcem

poďakovať spoluorganizátorom našich projektov: RTVS-SRo,  OĽUNu, Hudobnému fondu,

Slovenskému ochrannému zväzu autorskému a Fondu na podporu umenia.

Naša vďaka patrí osvetovým regionálnym centrám a mestám na Slovensku, v ktorých mal

Spolok hudobného folklóru spoľahlivých partnerov pri organizovaní odborných seminárov.

 

Dovoľte upriamiť pozornosť ešte na jedno poďakovanie. V uplynulých rokoch sme mali

možnosť rozšíriť svoju pôsobnosť v oblasti vzniku a uvádzania novej tvorby, ale aj

zviditeľnenia sa nášho spolku prostredníctvom web stránky folklorika.sk vďaka finančnej

podpore SOZA zo Sociálneho a kultúrneho fondu. Bol to pre našu prácu významný impulz,

vďaka ktorému sme mohli účinne rozvíjať plánované aktivity.

Ďakujem za pozornosť.

 

Peter Štilicha, podpredseda Predstavenstva SHF

...........................................

Správa Dozornej komisie o činnosti SHF pri SHÚ v rokoch 2014 a 2015

Dovoľte na úvod základné fakty o SHF:

Počet členov SHF ku dňu 30. 9. 2015: 49

Stav na účte vedenom v Slov. sporiteľni ku dňu 31. 8.: 4 743,57 EUR

A teraz k činnosti SHF za uplynulé obdobie:

Počnúc 1. januárom 2014 sa na základe rozhodnutia a schválenia Predstavenstva SHÚ

tajomníkom – produkčným spolku stal Dr. Stanislav Bachleda. Komisia v zložení O. Demo, J. Tkáčik, S. Dúžek a S. Bachleda prevzala dokumentáciu odovzdanú p. Martou Beznákovou dňa 27. 1. 2014. Dokumentácia však neobsahovala výročné finančné vyúčtovanie za uplynulé roky.

Za obdobie roku 2014 sa uskutočnilo 9 zasadnutí Predstavenstva a Dozornej komisie

( 30.1., 3.3, 10.4., 21.5., 16.6., 17.9., 15.10., 13.11. a 10.12.) a jeden aktív členov SHÚ 24. 4.

Počas roka 2014 došlo k zmene v Predstavenstve i Dozornej komisie. Členom Predstavenstva bol kooptovaný Dr. Stanislav Dúžek (namiesto Miroslava Dudíka, ktorý sa členstva vzdal koncom roka 2013 ) a členmi Dozornej komisie boli kooptovaní Dr. Peter Štilicha a Dr. Borivoj Medelský.

V roku 2015 sa uskutočnilo dosiaľ 8 zasadnutí Predstavenstva a Dozornej komisie

( 30.1., 12.2., 19.3., 23.4, 28.5., 25.6., 13.8. a 23.9.).Počas rokau 2014 sa uskutočnilo päť významných podujatí, finančne podporených Ministerstvom kultúry SR (8 350.- EUR), SOZA (2800.- EUR) a Hudobným fondom (2 900.- EUR). Čiastkou 200.- EUR prispela Matica slovenská. Na prevádzku spolku a spravovanie web stránky poskytla dotáciu SOZA (2000.- EUR). Jednalo sa o nasledovné podujatia:

Koncert jubilantov uskutočnený 23.5.2014 v RTVS Bratislava, prehliadka košických

inštrumentalistov a inštrumentálnych skupín Zahraj, pocifruj..., ktorý sa uskutočnil v RTVS

štúdio Košice 18.6.2014, súťaž o Cenu Janky Guzovej konanú 3.10.2014 v RTVS Bratislava, seminár o ľudovej piesni 2014 Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní usporiadaný 29.11.2014 v Dobrej Nive a vianočný koncert Vianočné obrázky, ktorý sa uskutočnil 19.12.2014 v RTVS Bratislava.Všetky projekty boli vyhodnotené a odovzdané v predpísaných termínoch, Odovzdania potvrdzujú dátumami overené sprievodné listy.

Vyúčtovanie za rok 2014:

Stav pokladne k 1.1.2014 bol: 142.36

Dotácie predstavovali 16 250.- EUR , (mínus 89.50 odved. nespotr. dotácia) MK SR a HF 16 160.50 EUR + 105.00 EUR členské = 16 265.50

Koncerty, vrátane výkonu funkcie tajomníka - produkčného: 13 106.00.- EUR

Príprava a prevádzka web stránky: 200 + 1 200.- = 1 400.- EUR

Foto dokumentácia (2013) a projekty na 2014: 430.- EUR

Drobné nákupy (kvety, cestovné, ubytovanie, požičovné, partitúra, diplom: 848.80.- EUR

Rozdiel medzi príspevkami a nákladmi: 451.50.- EUR 480,70

Príjem z členských príspevkov za rok 2014 evidovaných vo výpisoch zaplatilo 23 členov vo

výške 105.00 EUR

Náklady: 15 784,80.- ( + odvod 30.00.- EUR na DÚ a bankových poplatkov 187.24) = 16

002.04.- EUR)

Úplný stav pokladne ku dňu 19.3.2015 vrátane dotácií Hudobného fondu na prvý polrok

2015 (400+400 EUR) predstavoval 1 634.19.- EUR (bez dotácií 800.- EU je to 834.19. Z toho ešte treba vyplatiť 150.- EUR (vrátane 2% do KF) O. Demovi a 120.- EUR S. Bachledovi). Zmenou účtu z VUB do Slovenskej sporiteľne je stanovený mesačný poplatok 3.90.- EUR, plus nutné poplatky, napr. za bankomatovú kartu 10.- EUR. Vo VÚB vychádzal mesačný priemer na 15.60.- EUR (spolu 187.24), v súčasnosti 4.73.- EUR (56.80.- EUR).

Rok 2015

Dotácie, ktoré sme dostali pre tento rok:

Spomenutý Hudobný fond 800.-

Granty Mk SR 5 800.-

Čo je spolu 7 600.-€, len pre porovnanie je to menej ako polovica oproti minulému roku...

Doteraz zaplatené členské: 170 €, čo je oproti minulému roku viac, ale stále je nás veľa, ktorí túto svoju členskú povinnosť vyrovnanú nemajú...

Náklady: Jarný koncert 1 500.-

Vyplatené peniaze za vedenie web stránky a celej dokumentácie podľa dohodnutej sumy

v zmluve za mesiace január – august p. Bachledovi spolu:

SOZA 1 000.-

Koncert v Prešove 2 000.-

1 400.-

Čakajú nás ešte výdavky:

SOZA

Seminár v Terchovej

Vianočný koncert

Prevádzkové náklady (banka, platba zmluvnej sumy pp. Bachledovi, Demovi)

Z toho titulu máme ešte na účte pripravené financie na vyrovnanie uvedených záväzkov do konca kalendárneho roka 2015.

Účtovníctvo je vedené podľa výpisov z banky, faktúr a príjmových. Hospodárenie je v súlade so zásadami šetrnosti, účelnosti. Všetky relevantné doklady (zmluvy, výpisy, faktúry a pod.) sú riadne evidované a archivované s možnosťou nahliadnutia.

V Bratislave dňa 30. 9. 2015

                PhDr. Borivoj Medelský, v.r.                                                                    PhDr. Peter Štilicha, v.r.

.............................................................................................................................................................................................................

Z Á P I S N I C A

z Valného zhromaždenia Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii, konaného dňa 30.9.2015 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Hudobného fondu, Medená ulica č. 29 v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (prítomných 20 členov SHF)

Program

1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba návrhovej komisie 4. Voľba volebnej komisie 5. Správa o činnosti SHF od VZ (2011) a k 25. výročiu SHF 6. Správa Dozornej komisie 7. Návrhy na novelizáciu Stanov SHF 8. Voľba Predstavenstva 9. Voľba členov Dozornej komisie 10. Diskusia 11. Oznámenie výsledkov volieb Predstavenstva 12. Oznámenie výsledkov volieb Dozornej komisie 13. Návrhy na uznesenie 14. Záver

........................................................................................................................................

K bodu 1. Rokovanie Valného zhromaždenia (ďalej len VZ) Spolku hudobného folklóru (ďalej len SHF) pri Slovenskej hudobnej únii otvoril predseda Ondrej Demo. Privítal prítomných a zaželal jeho úspešný priebeh

K bodu 2. Predseda SHF požiadal prítomných o prípadné pripomienky k programu rokovania. Keďže pripomienky nik nevzniesol, predseda dal odhlasovať navrhnutý program. Plénum navrhnutý program jednomyseľne schválilo bez zmien.

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie sa uskutočnila na základe návrhu predstavenstva (P. Štilicha) a doplňujúceho návrhu z pléna (A. Vargicová). Návrhová komisia bude pracovať v zložení Peter Štilicha a Angela Vargicová.

K bodu 4. Voľba volebnej komisie sa uskutočnila na základe návrhu predstavenstva (B. Medelský) a doplňujúceho návrhu z pléna (J. Bajús). Volebná komisia bude pracovať v zložení Borivoj Medelský a Juraj Bajús.

K bodu 5. Správu o činnosti SHF za obdobie od predchádzajúceho Valného zhromaždenia vypracoval a predniesol predseda spolku Ondrej Demo. Správa je v elektronickej i písomnej forme súčasťou a prílohou zápisnice, Správu VZ schválilo jednomyseľne

K bodu 6. Správu dozornej komisie vypracoval a predniesol člen komisie Borivoj Medelský Správa je v elektronickej i písomnej forme súčasťou a prílohou zápisnice. Správu VZ schválilo jednomyseľne

K bodu 7. Na základe návrhu predstavenstva SHF, ako aj ďalších pripomienok, rokovanie VZ schválilo zmenu stanov z roku 1990 a ich novelizáciu z roku 2011 nasledovne:

Článok I.

Názov, sídlo, postavenie Vzhľadom na zmenu na funkcii tajomníka, je potrebné zmeniť aj sídlo spolku

Článok II.

Rozvíjať tvorivo (profesijne) hudobno folklórne …. vypustiť v zátvorke slovo profesijne

Článok III.

1. a Členom Spolku sa môže stať každý skladateľ, etnomuzikológ, interpret, pedagóg a iný tvorivo-umelecký pracovník, ktorý aktívnym spôsobom (profesijne) ….. vypustiť v zátvorke slovo profesijne

1 b Čestným členom Spolku hudobného folklóru sa môže stať na návrh člena každý, kto sa významne zaslúžil o rozvoj slovenského hudobného folklóru.

2 e platiť členské príspevky – doplniť: 10.- Euro ročne.

4. Doplniť za slovo povinnosti: ak člen nezaplatí členské príspevky za sebou idúce 4 roky po sebe, stráca členstvo.

Článok IV.

2/a VZ zvoláva predseda najmenej raz za 4 roky. (Zmena z dvojročného cyklu)

6 Predstavenstvo na prvom zasadnutí funkčného obdobia volí zo svojho stredu predsedu,  podpredsedu (ov) a tajomníka

6 a) Predstavenstvo vykoná zmenu v predstavenstve ak niektorý z členov ukončí svoju činnosť. V takom prípade v období medzi konaním valných zhromaždení predstavenstvo kooptuje nového člena.

6b Predstavenstvo zmenu v dozornej komisie vykonáva vtedy, ak odstúpi člen komisie. Do dozornej komisie kooptuje nového člena.

6c V prípade párneho počtu členov predstavenstva Spolku hudobného folklóru má predseda dva hlasy, pričom ostatní členovia predstavenstva majú vždy jeden hlas.

6d) Predstavenstvo môže udeliť titul čestný predseda osobnosti, ktorá sa významnou mierou pričinila o aktívnu činnosť spolku, alebo odchádza z aktívnej činnosti. V tejto funkcii nemá hlasovacie právo, iba poradnú a reprezentatívnu funkciu.

Článok V. Hospodárenie V bode 1. sa vytvára nové znenie odseku a: v bode 1. nasledovne: a. členské príspevky. b. dotácie zo štátneho rozpočtu Nasledujúce odseky sa posúvajú o písmeno nižšie

Pred schválením zmien v stanovách sa konala aj diskusia o ďalších možných zmenách (členstvo, čestné členstvo a pod.) do ktorej sa zapojili O. Demo, M. Dudík, H. Kyseľová, B. Garaj, M. Veselský, S. Dúžek, P. Štilicha a ďalší

K bodu 8. Na základe návrhu predstavenstva a ďalších návrhov tieto Valné zhromaždenie schválilo a zvolilo jednomyseľne, osobitne hlasovaním za každého kandidáta nasledovné zloženie predstavenstva SHÚ: Ondrej Demo, Jozef Tkáčik, Marian Veselský, Anna Kyseľová, Stanislav Dúžek, Peter Štilicha, Michal Noga, Peter Párničan. Predstavenstvo sa stretne na svojom prvom zasadnutí po ukončení VZ dohodnutím termínu rokovania. Zvolí na ňom predsedu, podpredsedu(ov) a tajomníka SHF

K bodu 9. Na základe návrhu predstavenstva a ďalších návrhov tieto Valné zhromaždenie schválilo a zvolilo jednomyseľne, osobitne hlasovaním za každého kandidáta nasledovné zloženie dozornej komisie SHÚ: Borivoj Medelský, Igor Bázlik, Marian Minárik

K bodu 10. V Diskusii predseda O. Demo rozvinul myšlienku existencie, pôsobnosti a poslania SHF. Zaoberal sa aj možnosťou, že by spolok nemusel existovať, resp. existovať v súčasnej podobe. Do diskusie o širokej problematike súčasného folklórneho diania a vôbec diania vo sfére kultúry – výchova mladej generácie, pedagogická pôsobnosť a situácia v hudobnom školstve - sa zapojili M. Veselský, B. Garaj, S. Dúžek, (navrhuje vydať pamätnicu spolku k 25, výročiu, k návrhu sa pripojil aj M. Minárik),M. Plavec k problematike výroby hudobných nástrojov, O. Demo o problematike rozhlasových archívov a ich spracovávania, vydanie CD a uskutočnenie koncertu k 40. výročiu OĽUN, čo prijal aj SRo, P. Kužma a R. Bienik detailne rozoberali problematiku výchovy v školách a vzdelávania učiteľov, koncertov v regiónoch Slovenska ( aj S. Dúžek, M. Noga), o problematike interpretácie na západnom Slovensku (J. Lehocký), o hodnotných koncertoch obsahovo odlišných od bežnej produkcie (H. Kyseľová), o koncertoch z produkcie SHF vysielaných SRo, čím nadobúdajú na širšom spoločenskom zábere (B. Medelský), k problematike ďalšej pôsobnosti OĽUN-u (M. Dudík, S. Dúžek), o spoločenskom postavení spolku a o jeho rezonancii, či nerezonancii a o zaujímavosti v povedomí mladých ľudí (J. Bajus i ďalší),

K bodu 11. Predseda SHF oznámil výsledky voľby predstavenstva. Konštatoval, že voľba sa uskutočnila bez závad a v zmysle stanov

K bodu 12. Predseda SHF oznámil výsledky voľby predstavenstva. Konštatoval, že voľba sa uskutočnila bez závad a v zmysle stanov

K bodu 13. Uznesenie  Valného zhromaždenia Spolku hudobného folklóru zo dňa 30. 9. 2015

Valné zhromaždenie sa jednomyseľne uznieslo:

1) schváliť Správu o činnosti Spolku hudobného folklóru od Valného zhromaždenia v r. 2011 a k 25. výročiu založenia spolku,

2) schváliť Správu Dozornej komisie SHF,

3) schváliť predložené návrhy na zmeny v Stanovách spolku uvedených v bode 8, s doplnením čl. III Členstvo o odstavec 1b v znení: Čestným členom Spolku hudobného folklóru sa môže stať na návrh člena každý, kto sa významne zaslúžil o rozvoj slovenského hudobného folklóru a  doplnením Článku IV Organizačná štruktúra spolku o odstavec 6c v znení: V prípade párneho počtu predsedníctva Spolku hudobného folklóru má predseda dva hlasy,

4) schváliť výsledky volieb do predsedníctva Spolku hudobného folklóru a Dozornej rady spolku,

5) permanentne profilovať činnosť Spolku hudobného folklóru a integrovať túto činnosť s folklórnym prostredím na Slovensku.

K bodu 14. Predseda SHF O. Demo požiadal prítomných o prípadné ďalšie poznámky súvisiace s konaním VZ. Keďže žiadne pripomienky, či poznámky z pléna nevyplynuli, poďakoval sa prítomným za účasť, aktívne zapojenie sa do diskusie. Zároveň sa poďakoval doterajším členom predstavenstva a dozornej komisie za vykonanú prácu a zaželal novým členom orgánov úspešnú pôsobnosť. Týmto skončil rokovanie Valného zhromaždenia dňa 30.9.2015

Zapísal: Dr. Bachleda, tajomník SHF

                                                                                                                PhDr. Ondrej Demo,CSc. v.r. . . predseda SHF

....................................................................................................................................................................................................

Vážení členovia Spolku hudobného folklóru (SHF)

pri Slovenskej hudobnej únii

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že predstavenstvo Spolku hudobného folklóru na svojom zasadnutí dňa 17.8.2022 schválilo termín zasadnutia Valného zhromaždenia spolku, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2022 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti Hudobného fondu na Medenej ulici č. 29 v Bratislave. Na základe tohto rozhodnutia pozývame Vás na rokovanie Valného zhromaždenia s navrhovaným nasledovným programom:

1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba návrhovej komisie 4. Voľba volebnej komisie 5. Správa o činnosti SHF od VZ (2015) 6. Správa Dozornej komisie 7. Voľba Predstavenstva 8. Voľba členov Dozornej komisie 9. Diskusia 10. Oznámenie výsledkov volieb Predstavenstva 11. Oznámenie výsledkov volieb Dozornej komisie 12. Návrhy na uznesenie 13. Záver

Prosíme potvrdiť Vašu účasť, resp. oznámť neúčasť prosredníctvom e mailovej adresy agentaba@gmail.com.


PhDr. Peter Štilicha, v.r.

podpredseda Spolku hudobného folklóru

Správa Dozornej komisie o činnosti Spolku hudobného folklóru pri SHÚ za obdobie rokov 2015 – 2022

Obdobie rokov 2015 – 2022 predstavovalo značné oživenie činnosti Spolku hudobného folklóru tak z hľadiska utvorenia nového vedenia, ako aj po stránke koncepčnej a organizačnej. Predsedom predstavenstva sa stal opäť Dr. Ondrej Demo, ktorý spolok viedol do roku 2018. V tomto roku sa Dr. Demo vzdal funkcie výkonného predsedu predstavenstva, ktoré na základe hlasovania zvolilo za nového predsedu Ing. Jozefa Tkáčika. Dr. Demo prijal funkciu čestného predsedu, ktorá vznikla schválením Valného zhromaždenia v roku 2015. Podpredsedom predstavenstva sa stal Dr. Peter Štilicha, novým členom predstavenstva sa stal dovtedajší predseda dozornej komisie Dr. Borivoj Medelský, za nového predsedu dozornej komisie predstavenstvo zvolilo Dr. Mariána Minárika. Za tajomníka spolku zvolilo predstavenstvo Dr. Stanislava Bachledu.

Vzhľadom na rôzne nepriaznivé okolnosti, najmä posledných troch rokov, najmä pre pandémiu covidu sa Valné zhromaždenie nemohlo uskutočniť v stanovenom termíne - štyri roky od konania posledného.

Za obdobie od posledného Valného zhromaždenia sa uskutočnilo sedem seminárov o ľudovej piesni, konaných vždy v inom regióne, sedem vianočných koncertov, osem koncertov jubilantov (dva skupinové, ďalej k jubileám O. Molotu, I. Dubeckého, O. Dema, OĽUN-u, Rodokmeňa, Ďatelinky), päť koncertov inštrumentálnych prehliadok v rôznych regiónoch, štyi súťaže o Cenu Janky Guzovej, sedem koncertov zameraných na podnecovanie novej tvorby, šírenie už vzniknutej, prezentáciu sólistov, malých i väčších inštrumentálnych a vokálnych skupín, na prezentáciu Orchestra ľudových nástrojov. Ďalej to bol koncert OĽUN-u na Myjave (v spolupráci s moravskými umelcami) a v Brezovej pod Bradlom (sté výročie M.R. Štefánika). Spolu 36 koncertných a muzikologických podujatí. Všetky koncertné podujatia sa uskutočňovali v spolupráci so Slovenským rozhlasom, ktorý ich nahrával a vysielal.

Spolok participoval na troch ročníkoch Grand Prix Sveťa Stračinu, štyroch ročníkoch Slávika Slovenska a na koncerte k 110. výročiu narodenia E. Suchoňa.

Všetky aktivity spolku boli sanované grantami spočiatku z Ministerstva kultúry SR a Hudobného fondu, neskôr Fondu na podporu umenia a SOZA. Trikrát podujatia podporila Prvá stavebná sporiteľňa a dvakrát Štefan Mráz.

Počnúc rokom 2015 sa začali robiť každoročné daňové priznania, ktoré sú hodnoverným finančným dokumentom o získavaní a vynakladaní finančných prostriedkov. Spolok hospodáril, možno konštatovať, s vyrovnaným rozpočtom, t. j. koľko prostriedkov nadobudol, toľko ich na realizáciu vynaložil. Spolok na návrh taomníka založil v roku 2017 webovú stránku, ktorú finančne podporoval SOZA a vytvorenie organizačne zabezpečil (tvorba domény, loga spolku, havičkové papiere a pod., každoročné obnovovanie stránky), a spravoval tajomník S. Bachleda. Stránka prezentuje pestrú činnosť Spolku hudobného folklóru za uplynulé obdobie.

Správu účtovníctva, organizačné zabezpečenie všetkých podujatí, tvorbu projektov – grantov (počet je identický s počtom podujatí), a ich vyhodnotenia (počet je identický s počtom podujatí), foto (cca 2500 fotografií) a video dokumentáciu (cca 250 video záznamov) a dramaturgickú spoluprácu, tvorbu programových bulletinov, spracovávanie referátov (86 referátov) a ich redakciu, organizovanie a zvolávanie zasadnutí orgánov spolku (spolu 60 zasadnutí), rokovania s partnermi a SRo mal na starosti tajomník spolku S. Bachleda. Do roku 2019 bola táto činnosť odmeňovaná sumou 200 EUR mesačne zo získaných prostredkov na granty, od roku 2020 sporadicky sumou cca 100 – 150 EUR.

Celá činnosť spolku je dokumentovaná elektronicky. Predstavuje 128 gigabajtov dokumentov, t. j. 957 priečinkov, resp. 10843 súborov.

V roku 2022 sa uskutočnil dosiaľ jeden koncert, pri príležitosti 50. výročia ľudovej hudby Ďatelinka v Banskej Bystrici (22.4.2022), súťaž o Cenu Janky Guzovej v Košiciach (13.10.2022) a posledným podujatím v roku 2022 bude vianočný koncert Z klenotnice jubilanta k nedožitému 95. výročiu Dr. Ondreja Dema (15.12.2022 v SRo).

V období rokov 2015 – 2022 nás opustili nasledovní členovia:

Viktor Szarka, Milan Križo, Marian Veselský, Hanuš Domanský, Ivan Dubecký, Ondrej Demo, Jozef Tkáčik.

Do schválenia konečného stavu členstva Valným zhromaždením spolok eviduje 47 členov, 7 členov predstavenstva - Peter Štilicha, podpredseda, Hana Kyselová, Stanislav Dúžek, Peter Parničan, Michal Noga, Borivoj Medelský, Marian Minárik a dvoch členov dozornej komisie Igor Bázlik, Daniela Sihelská.

..................

Z á p i s n i c a

z Valného zhromaždenia Spolku hudobného folklóru, konaného dňa 26.10.2022,

11.00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba návrhovej komisie 4. Voľba volebnej komisie 5. Správa o činnosti SHF od VZ (2015) 6. Správa Dozornej komisie 7. Voľba Predstavenstva 8. Voľba členov Dozornej komisie

9. Voľba tajomníka Spolku hudobného folklóru 10. Diskusia 11. Oznámenie výsledkov volieb Predstavenstva . 12. Oznámenie výsledkov volieb Dozornej komisie 13. Návrhy na uznesenie 14. Záver

................................

K bodu 1.

Rokovania Valného zhrmaždenia SHF otvoril a viedol jeho podpredseda Dr. Peter Štlicha. Na úvod požiadal o uctenie si pamiatky zosnulých členov od ostatného Valného zhromaždenia – Viktor Szarka, Ondrej Demo, Marian Veselský, Milan Križo, Hanuš Domanský, Jozef Tkáčik, František Matúš,

K bodu 2.

Zúčastnení členovia schválili navrhnutý program s nasledovnou zmenou. Najprcv odznie správa o činnosti spolku, po ktorej bude nasledovať správa Dozornej komisie a následne diskusia

K bodu 3.

Správu o činnosti Spolku hudobného folklóru predniesol jeho podpredseda Dr. Peter Štilicha. Správa je súčasťou zápisnice z Valného zhromaždenia

K bodu 4.

Správu Dozornej komisie predniesol tajomník spolku Drt. Stanislav Bachleda vzjhľadom na to, že novou členkou je ešte len krátky čas D. Sihelská a I. Bázlik je dlhodobo nemocný

K bodu 5.

Diskusia

v diskusii sa prítomní zaoberali doterajšou činnosťou spolku za uplynulé obdobie a s výhľadom na ďfalšie roky. Vzhľadom na momentálnu situáciu prítomní členovia navrhujú zredukovať činnosť spolku na minimum vzhľadom na personálne problémy i nedostatok finančných prostriedkov. Taktiež sa diskusia viedla o riešení problému funkcie tajomníka, ktorej sa vzdal S. Bachleda. Riešenie funkce tajomníka bude aj v rámci volieb a návrhu predstavenstva, ktoré navrhlo za kandidáta Lenku Sihelskú. Prítomní sa zaoberali aj otázkami účinkujúceho sprievodného orchestra v prípadných projektoch – personálnym zastúpením Orchestra ľudových nástrojov a jeho umeleckého vedúceho, resp. koncertného majstra, ktorým sa má stať Ján Kružliak ml. Spolupráca s RTVS SRo by mala pokračovať v doterajšom duchu. Predmetom diskusie boli aj členské otázky. Viacerí doterajší členovia sa vzdávajú členstva - Noga, Vargicová, Záhumenská, Parničan, Garaj,

Domanská, Ambrozová, Bajús. Účastníci sa zaoberali činnosťou v najbližšom období v obmedzenom počte podujatí, maximálne dvoch ročne vzhľadom na súčasnú situáciu a na apacitné a personáne možnosi.

K bodu 6.

Návrhovú komisiu povedie Marian Minárik

K bodu 7.

Volebnú komisiu povedie Borivoj Medelský

K bodu 8.

Za členku Dozornej komisie navrhuje plénum Lenku Sihelskú

K bodu 9.

Plánum spolku navrhlo za tajomníka spolku Danielu Sihelskú

K bodu 10.

Za členov predstavenstva SHF navrhlo plénum týchto členov spolku Dr. Peter Štilicha, Dr. Borivoj Medelský, Dr. Stanislav Bachleda, Mgr. Marian Minárik

K bodu 11.

Na základe hlasovania a schválením pléna členmi predstavestva SHF sa stali Dr. Peter Štilicha, Dr. Borivoj Medelský, Dr. Stanislav Bachleda, Mgr. Marian Minárik

K bodu 12.

Za členku Dozornej komisie zvolilo plénum hlasovaním Danielu Sihelskú

K bodu 13.

Uznesenie

1. Valné zhromaždenie sa uznáša:

schvaľuje voľbu členov predstavestva a ukladá uskutočniť po skončení Valného zhromaždenia zasadntie zvoleného predstavenstva, ktoré zo svojho stredu zvolí predsedu a podpredsedu.

Ukladá prijať uznesenie o voľbe tajomníka Spolku hudobného folklóru, zveriť mu a odovzdať agendu pre operatívne prevzatie funkcie. Ako vyplýva zo stanov, štatutárnymi zástupcami spolku sú predseda, podpredseda a tajomník, každý koná samostatne, avšak na základe rozhodnutia predstavenstva.

K bodu 14.

Záver

rokovanie Valného zhromaždenia Spolku hudobného folklóru uzavrel doterajší podppredseda SHF Drt. Peter Štilicha a pozval členov predstavenstva a dozornej komisie na rokovanie predstavenstva, na ktorom sa zvolia - predseda a podpredseda a uvedie do funkcie nového tajomníka.

Zapísal: Dr. Stanislav Bachleda

PhDr. Peter Štilicha, v.r.

Podpredseda SHF

...........................................

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Predstavenstva a Dozornej komisie SHF

v stredu 26.10. 2022 o 13.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.

 

Prítomní za predstavenstvo: Peter. Štiicha, Marian Minárik, Borivoj Medelský, Stanislav Bachleda

Dozorná komisia: Lenka Sihelská

Tajomník: Daniela Sihelská

 

Program

1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.

2. Voľba predsedu a podpredsedu predstavenstva, člena dozornej komisie

3. Schválenie a uvedenie do funkcie tajomníka Danielu Sihelskú

..............................

K bodu 1.

Rokovanie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF otvoril a viedol podpredseda SHF PhDr. Peter Štilicha, predniesol návrh programu rokovania, ktorý prítomní schválili.

K bodu 2. . Členovia predstavenstva sa hlasovaním zhodli na voľbe predsedu Spolku hudobného folklóru. Jednohlasne zvolili do tejto funkcie doterajšieho podpredsedu PhDr. Petra Štilichu. V ďalšom hlasovaní bol do funkcie podpredsedu navrhnutý PhDr. Borivoj Medelský, ktorého jednohlasným hlasovaním predstavenstvo zvolilo za podpredsedu Spolku hudobného folklóru. Predstavenstvo na návrh Valného zhromaždenia schválilo jednohlasným hlasovaním za členku dozornej komisie Lenku Sihelskú,.

K bodu 3.

Predstavenstvo na základe kooptovania a následného návrhu Valného zhromaždenia potvrdilo voľbu Daniely Sihelskej za tajomníčku Spolku hudobného folklóru

Zapísal: S. Bachleda

PhDr. Peter Štilicha                     PhDr. Borivoj Medelský                         PhDr. Stanislav Bachleda

predseda                                     podpredseda                                         člen

...........................................................