Stanovy Spolku hudobného folklóru

Stanovy Spolku hudobného folklóru

Úvodné ustanovenie Spolok hudobného folklóru je nezávislá, dobrovoľná, demokratická organizácia, združujúca tvorivých pracovníkov z radov skladateľov, interpretov, etnomuzikológov, pedagógov a iných záujemcov o hudobný folklór. Osobitnú pozornosť venuje hudobno folklórnemu umeniu a prispieva k celkovej reprezentácii našej národnej kultúry doma i v zahraničí.

 

I. Názov, sídlo, postavenie

1. Názov organizácie: Spolok hudobného folklóru (ďalej len Spolok)

2. Sídlo Spolku: Grösslingová 28, 811 09 Bratislava

3. Spolok je samostatnou organizáciou s plnou právnou subjektivitou

II. Poslanie Spolku

1. Rozvíjať tvorivo hudobno folklórne umenie na Slovensku v jeho rôznorodých etnických a regionálnych špecifikách.

2. Presadzovať a chrániť záujmy a práva svojich členov v kontexte slovenskej hudobnej kultúry a spoločenského života.

3. Rozvíjať aktívne činnosť Spolku vo všetkých jej zložkách bez uprednostňovania jednej špecializácie na úkor druhej. Za týmto účelom vytvárať najmä odborné skupiny, komisie a pod.

4. Spolupracovať s domácimi i zahraničnými vedeckými ústavmi, hudobnými . inštitúciami, agentúrami, vydavateľstvami, umeleckými súbormi, masmédiami (televízia, rozhlas, film) a organizátormi folklórnych festivalov.

5. Podporovať výuku hudobného folklóru v jeho rôznorodých disciplínach na . školách všetkých stupňov.

6. Usporadúvať a organizovať odborné semináre, konferencie, sympózia, koncerty a iné podujatia v spolupráci aj s inými organizáciami.

7. Vyhľadávať kontakty pre účinkovanie doma i v zahraničí, podľa platných . predpisov zabezpečovať ich realizáciu.

8. Spolupracovať s ostatnými spolkami a združeniami Slovenskej hudobnej únie, podieľať sa na príprave spoločných podujatí.

9. Predkladať návrhy na udelenie cien za tvorivú a umeleckú činnosť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Rade Slovenskej hudobnej únie, Výboru Hudobného fondu a iným inštitúciám

III. Členstvo

1.Členom Spolku sa môže stať

a) každý skladateľ, etnomuzikológ, interpret, pedagóg a iný tvorivo-umelecký pracovník, ktorý aktívnym spôsobom pomáha rozvoju hudobného folklóru. Žiadosť o prijatie, doporučená najmenej dvoma členmi Predstavenstva musí obsahovať konkrétne výsledky tvorivej práce. O prijatí na základe podanej žiadosti rozhoduje Predstavenstvo. Proti jeho zamietavému rozhodnutiu sa možno odvolať k Valnému zhromaždeniu.

b) Čestným členom Spolku hudobného folklóru sa môže stať na návrh člena každý, kto sa významne zaslúžil o rozvoj slovenského hudobného folklóru.

2.Práva a povinnosti člena:

a) voliť a byť volený do všetkých orgánov Spolku
b) podieľať sa na činnosti Spolku
c) uchádzať sa o uvádzanie tvorby na koncertoch a iných podujatiach Spolku
d) obracať sa s otázkami, návrhmi a sťažnosťami na orgány Spolku
e) platiť ročné členské príspevky 10 EUR ročne
f) zachovávať Stanovy a schválené pravidlá spolkového života

3.Členstvo v Spolku zaniká:

a) písomným oznámením člena o vystúpení zo Spolku
b) zrušením členstva
c) úmrtím člena
d) zánikom Spolku

4.Členstvo sa zruší 


Ak člen obzvlášť hrubým spôsobom poruší Stanovy, základné princípy činnosti Spolku, alebo dlhodobo si neplní členské povinnosti.
Ak člen nezaplatí členské príspevky za sebou idúce 4 roky po sebe, stráca členstvo.
O zrušení členstva rozhoduje Valné zhromaždenie Spolku.

IV. Organizačná štruktúra Spolku

1.Organizačnú štruktúru Spolku tvoria:
   a) Valné zhromaždenie
   b) Predstavenstvo
   c) Dozorná komisia

2.Najvyšším orgánom Spolku je Valné zhromaždenie, ktoré zvoláva predseda na základe rozhodnutia Predstavenstva Spolku najmenej raz za štyri roky. V mimoriadnych prípadoch zvolá predseda na základe rozhodnutia Predstavenstva Valné zhromaždenie kedykoľvek, alebo ak o to požiada najmenej 1/3 členov Spolku.

3.Valné zhromaždenie Spolku rozhoduje o všetkých základných otázkach činnosti Spolku, schvaľuje program činnosti, hospodárenie, stanovy a ich doplnky a zmeny, prijíma a mení ostatné predpisy a dokumenty Spolku, rozhoduje o zániku Spolku a ustanovení likvidátora.

4.Valné zhromaždenie volí na obdobie 4 rokov Predstavenstvo Spolku (najmenej 3 členné).

5. Valné zhromaždenie volí na obdobie 4 rokov 3 člennú dozornú komisiu, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom Spolku.

6. Predstavenstvo volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a tajomníka.

a) Predstavenstvo vykoná zmenu v predstavenstve ak niektorý z členov ukončí svoju činnosť. V takom prípade v období medzi konaním valných zhromaždení predstavenstvo kooptuje nového člena.

b) Predstavenstvo zmenu v dozornej komisie vykonáva vtedy, ak odstúpi člen komisie. Do dozornej komisie kooptuje nového člena.

c) V prípade hlasovania párneho počtu členov predstavenstva. má predseda dva hlasy, pričom ostatní členovia predstavenstva majú vždy jeden hlas.

d) Predstavenstvo môže udeliť titul čestný predseda osobnosti, ktorá sa významnou mierou pričinila o aktívnu činnosť spolku, alebo odchádza z aktívnej činnosti. V tejto funkcii nemá hlasovacie právo, iba poradnú a reprezentatívnu funkciu

7. Predstavenstvo volí a odvoláva tajomníka Spolku, ktorý je tvorivým a organizačným .pracovníkom, vedie administratívnu, ekonomickú a organizačnú agendu Spolku.

8. Predstavenstvo medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia rozhoduje o prijatí nových členov.navrhuje členov Spolku do príslušných národných, celoštátnych i zahraničných orgánov a inštitúcií.

9. Predstavenstvo deleguje do rady Slovenskej hudobnej únie 2 svojich zástupcov. V mene Spolku je oprávnený konať predseda, podpredseda alebo tajomník, každý samostatne. Predstavenstvo má právo kedykoľvek vyhradiť si túto spôsobilosť, alebo jej časť do vlastnej pôsobnosti. Podpisové právo má predseda, podpredseda a tajomník.

V. Hospodárenie

1.Finančným a majetkovým základom Spolku sú:

a) členské príspevky
b) dotácie zo štátneho rozpočtu
c) dotácie sponzorov
d) príjmy z vlastnej činnosti
e) dary, odkazy, dedičstvá a iné
f) majetok Spolku

2. Hospodárenie Spolku upravujú všeobecné záväzné právne predpisy.

3. Spolok samostatne rozhoduje o spôsobe použitia výnosov zo svojej činnosti, ako aj o úhrade prípadných strát. Zisky z vlastnej činnosti patria výlučne Spolku. Spolok dbá, aby majetok, ktorým disponuje, bol z hľadiska poslania Spolku účelne využívaný.

VI. Ostatné ustanovenia .

1. Spolok uzatvára podľa platných predpisov zmluvy a dohody s organizáciami, orgánmi a osobami v tuzemsku i zahraničí, najmä s inštitúciami zaoberajúcimi sa a podporujúcimi rozvoj hudobného folklórneho umenia.

2. Spolok môže prevádzať v rozsahu svojho poslania vlastnú kultúrno-umeleckú, organizačnú, agentážnu a hospodársku činnosť.

3. Spolok má právo vystúpiť zo Slovenskej hudobnej únie, ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie Spolku na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

VII. Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy boli upravené, zmenené a schválené na Valnom zhromaždení 30.10.2015.

Týmito stanovami sa rušia stanovy zo dňa 20. 05. 2011 vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-2880-1.

pečiatka

Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sekcia vnútornej správy, Drieňová 22 Zmena stanov vzatá na vedomie dňa . . 826 86 Bratislava 29 23.12.2015 . . - 23 - Číslo spisu: VVS/1-900/90-2880-2