Zasadnutia Predstavenstva a Dozornej komisie 2016 - 2024

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU  pri Slovenskej hudobnej únii

Pozvánky s programom na zasadnutia predstavenstva a dozornej komisie  Spolku hudobného folklóru v roku 2016 - 2024 ............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF 
vo štvrtok 28. januára 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 26. 11. 2015.
3. Zhodnotenie koncertu Betlehemské ozveny, 19. 12. 2015, s rozpočtom.
4. Vyúčtovanie finančných príspevkov na projekty SHF 2015 (z MK SR, SOZA, Matice . slovenskej, Prvej stavebnej sporiteľne s. r. o.)
5. Vyúčtovanie príspevku na činnosť SHF ( zo SOZA)
6. Výkaz financií pre tajomníka SHF za rok 2015 na základe zmluvy
7. Informácia o finančnú podporu projektov SHF a na činnosť SHF na rok 2016 (MK
SR, SOZA, iné).
8. Informácia o schválení Stanov SHF (s novelizáciou) na MV SR
9. Informácia o stave členstva SHF a počet členských príspevkov k 31. 12. 2015.
10. Informácia o finančnej hotovosti SHF k 31. 12. 2015.
11. Predbežné návrhy na Cenu Pavla Tonkoviča, rok 2016. 12. Informácia o projektoch SHF na I. polrok 2016 a ich príprave. 13. Web stránka Folklorika - Spolok hudobného folklóru, príspevky 2015. 14. Rozličné.
Ondrej Demo, v. r.  predseda

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 20. marca 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania
 
2. Kontrola zápisnice z 9. 3. 2016.
3. Informácia o stretnutí s riaditeľom Sekcie programových služieb SRO Vincentom
Štofaníkom a vedúcou Odboru programových služieb SRo Zuzanou
Adamkovičovou o príprave projektov 2016 v spoluorganizácii SRo pri príležitosti
90. výročia rozhlasu na Slovensku.
4. Informácia o finančných príspevkoch z Fondu pre podporu umenia - ku projektom 2016.
5. Informácia o žiadostiach finančnú podporu ku projektom na: SOZA a Hudobný fond.
6. Informácia o príprave projektu Zahrajte, zahrajte v spoluorganizácii SRo Regina-
Banská Bystrica v B. Bystrici 20. mája 2016. Garant redaktorka Miriam Kubandová.
7. Informácia o návrhu na udelenie Ceny Pavla Tonkoviča 2016.
8. Informácia o príprave štrukturálnych zmien v SOZA, vyplývajúcich z nového autorského
zákona, platného od 1.1. 2016.
9. Informácia o členských príspevkoch, a členskej disciplíne.
10.Pripraviť foto-členov predstavenstva na web stránku Folklorika-Spolok hudobného folklóru.
11. Rozličné.
Ondrej Demo, v.r., predseda  

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v piatok 6. mája 2016 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 9. 3. 2016.
3. Informácia o stretnutí s riaditeľom Sekcie programových služieb SRO Vincentom . Štofaníkom a vedúcou Odboru programových služieb SRo Zuzanou Adamkovičovou o . o príprave projektov 2016 v spolupráci SRo pri príležitosti 90. výročia rozhlasu na . Slovensku.
4. Informácia o finančných príspevkoch z Fondu pre podporu umenia k projektom 2016.
5. Informácia o žiadostiach finančnú podporu ku projektom na SOZA a Hudoný fond 2016
6. Informácia o príprave projektu Hrajte že mi, hrajte v spoluorganizácii SRo RádiaRegina . Banská Bystrica v B. Bystrici 20. mája 2016. Garant redaktorka Miriam Kubandová.
7. Informácia o návrhu na udelenie Ceny Pavla Tonkoviča
8. Informácia o príprave štrukturálnych zmien v SOZA, vyplývajúcich z nového autorského . zákona, platného od 1.1. 2016.
9. Informácia o členských príspevkoch, a členskej disciplíne.
10. Fotografovanie - členov predstavenstva a dozornej komisie na web stránku folklorika
11. Rozličné.
Ondrej Demo, v.r. predseda   

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
vo štvrtok 26. mája 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 6. mája 2016.
3. Informácia o vyhodnotenie koncertu Hrajte že mi, hrajte v Banskej Bystrici,
20. mája 2016. Garant Miriam Kubandová.  
4. Informácia o príprave súťaže Cena Janky Guzovej, 2. Júna 2016, SRo
Bratislava. Finančné príspevky na koncert, rozpočet. Dohoda s RTVS-SRo Bratislava.
Garant Ondrej Demo.
5. Informácia o finančných príspevkoch Hudobného fondu na II. polrok 2016.
6. Informácia o termíne udelenie Ceny Pavla Tonkoviča 2016.
7. Informácia o štrukturálnych zmenách v SOZA, podľa platného nové Autorského zákona
(od 1. 1. 2016), o nominantoch členov SHF, schválených Grémiom SOZA.
8. Informácia o členskej disciplíne a členskom SHF.
9. Pozvánka na seminár Akademická Nitra 4.-5. júla 2016, prihlášky, referáty, podmienky.
10. Rozličné:
Foto-doplnky na web folklorika SHF.
Letné aktivity členov, letné festivaly a iné.
Ondrej Demo,v. r. predseda

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 22. júna 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 26. mája 2016.
3. Vyhodnotenie koncertu Cena Janky Guzovej - X. ročník, v RTVS-SRo
Bratislava. Odvysielaný 18. júna 2016 na stanici Regina. Garant Ondrej Demo.
4. Informácia o termíne udelenia Ceny Pavla Tonkoviča 2016. Oznam nominantovi za
folklórnu hudbu (člen SHF).
5. Informácia o zvolených členoch SOZA Valným zhromaždením 8. júna 2016, do nových .
. štruktúr SOZA, za oblasť folklórnej hudby.
6. Predbežná príprava koncertu 40. OĽUN, na 20.október 2016.
(Podklady k programu a o účinkujúcich, vyžiadať od dramaturga M. Dudíka. Predbežné
finančné zabezpečenie).
7. Informácia o členskej disciplíne a členskom SHF. Čestní členovia SHF.
9. Účasť členov SHF na seminári Akademická Nitra 4.-5. júla 2016, prihlášky, referáty.
10. Rozličné:
Aktivity členov SHF počas letnej dovolenky-festivaly.
Publikačná činnosť.
Ondrej Demo, v. r. ,predseda 

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie predstavenstva a dozornej komisie SHF
v stredu 14. septembra 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 22. júna 2016.
3. Predbežná príprava koncertu 40. OĽUN: program účinkujúci,scenár, moderátori, .réžia, . pozvánky, finančné zabezpečenie, zmluva s RTVS
4. Predbežná príprava seminára v Skalici: referáty, spoluorganizácia, pozvánky, finančné . zabezpečenie.
5. Predbežné návrhy na projekty SHF na rok 2017.
6. Informácia o úhrade nákladov na projekty: Zahrajte, zahrajte a Cena Janky Guzovej.
7. Rozličné:
Informáci o účasti na finálnej súťaži Slávik Slovenska 2016
Informácia o účasti na seminári Akademická Nitra 2016
Informácia o termíne Cena hudobného fondu 2016.
Informácia členská disciplína a členské.
Ondrej Demo, v.r. . predseda SHF   

............................................................................................

 Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 14. októbra 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 14. septembra 2016.
3. Koncert 40. 0ĽUN 20. októbra v spoluorganizácii RTVS-SRo: program, účinkujúci, scenár, moderátori, réžia, pozvánky, finančné zabezpečenie, nakrúca televízia. Zmluva s RTVS-SRo.
4. Informácia o stretnutí s riaditeľom Sekcie programových služieb SRo Mgr. Vincentom Štofaníkom – súhlas k projektom na rok 2017.
5.Projekty SHF na rok 2017.
6.Predbežná príprava seminára v Skalici : referáty, spoluorganizácia, pozvánky, finančné zabezpečenie.
7. Informácia-Cena Pavla Tonkoviča, udelenie.
8. Rozličné:
Informácia členská disciplína a členské.
Ondrej Demo, v. r. predseda 

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 15. novembra 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 12.októbra 2016.
3. Zhodnotenie koncertu 40. 0ĽUN. Vyúčtovanie účinkujúcim podľa Zmluvy s RTVS.
5. Projekty SHF na rok 2017- predložené žiadosti na finančnú podporu.
6. Seminár SHF v Skalici 19. novembra 2016: referáty - zmluvy, rozpočet, organizačné
. zabezpečenie.
7. Informácia o príprave vianočného koncertu. Zmena programu RTVS-Adventný koncert.
8. Web stránka- Folklorika. Pripomienky, k podujatiam 2016.
9. Členské záležitosti a príspevky členov SHF.
Ondrej Demo,v. r.., predseda  

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 14. decembra 2016 o 10.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 15. novembra 2016.
3. Zhodnotenie seminára v Skalici 19. 11. 2016.
Referáty – korektúry, a príprava zborníka do tlače.
4. Príprava Adventného koncertu v spoluorganizácii SRo.
5. Projekty na rok 2017
6. Členské záležitosti, členovia (neplatiči) k záveru roka 2016
7. Web stránka - pripomienky k doplnkom.
8. Informácia- Koncert 40. OĽUN v programe Slovenskej televízie 27. decembra 2016
9. Rozličné
 
Ondrej Demo, v.r. predseda     

................................................................................................................

Pozvánky s programom na zasadnutia Predstavenstva a Dozornej komisie Spolku hudobného folklóru v roku 2017

..............................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 18. januára 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 14.decembra 2016.
3. Zhodnotenie Adventného koncertu v spoluorganizácii SRo.
4. Zostrih koncertu k 40. výročiu OĽUN-u vo vysielaní v RTVS 27. decembra 2016.
5. Informácia o žiadosti finančnej podpory projektov na SOZA pre rok 2017.
6. Informácia o príprave vyúčtovania projektov za rok 2017.
7. Informácie o stave členstva k 1. januáru 2017 a členské záležitosti.
8. Informácia o predbežnej príprave projektov na I. polrok 2017.
9. Rozličné.
 
Ondrej Demo, v. r.. predseda

...............................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 22. februára 2017 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania, schválenie programu
2. Kontrola zápisnice z 18. januára 2017.
3. Príprava koncertov: k 90. narod. O. Dema a Pri tej Nitre...
4. Schválenie návrhov na udelenie Ceny P. Tonkoviča
5. Nahrávka skladieb O. Dema v SRo
6. Návrhy do komisie SOZA
7. Stav členskej základne a členské príspevky
8. Rôzne
Ondrej Demo, v. r. ,predseda SHF

..............................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
štvrtok 23.marca 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 22.februára 2017.
3. Informácia o stave zborníka zo seminára v Skalici, tlač, vyúčtovanie.
4. Informácia o finančnej podpore projektov z Fondu umenia, SOZA, a SRo na rok . 2017. (Aj iných)?
5. Informácia o príprave koncertu Z klenotnica jubilanta O. Dema
(90). Účinkujúci, scenár a réžia, finančné zabezpečenie, propagácia, a iné . požiadavky.
6. Návrh na vecnú cenu najvyššie ocenenej slovenskej snímke porotou,
na Galakoncerte medzinárodnej rozhlasovej súťaže Grand Prix
Svetozára Stračinu (2017).
7. Informácia o zastúpení členov SHF v orgánoch SOZA.
8. Informácie o stave členstva a členské záležitosti. . Neplatiči - finančná hotovosť).
9. Rôzne.
- činnosť SHF v r. 2017.
Ondrej Demo, v. r. . predseda AHF

..................................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 3. mája 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 23.marca 2017.
3. Informácia o distribúcii (odovzdaní) zborníka zo seminára v Skalici členom SHF a . . (jeho komplexnom) vyúčtovaní.
4. Informácia o stretnutí v SRo s pani Silviou Zvarovou a Z. Vadovičovou, na príprave
a finančnom zabezpečení koncertu Z klenotnice jubilanta, O. Dema (90), 18. Mája
2017.
5. Informácia o uvedenom koncerte: program, účinkujúci, scenár, Zmluva s RTVS-SRo,
finančné zabezpečenie, propagácia, pozvánky a iné požiadavky.
5. Informácia o predbežnej príprave koncertu Pri tej Nitre. Program, účinkujúci,
dramaturgia, scenár a réžia. Finančné zabezpečenie.
6. Informácia o udelení Ceny SHF za najvyššie ocenenú slovenskú snímku porotou,
na Galakoncerte medzinárodnej rozhlasovej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu,
31. marca 2017.
7. Informácia o zastúpení členov SHF v orgánoch SOZA.
8. Informácie o stave členstva a členské záležitosti.
9. Rôzne.
Informácia Valné zhromaždenie SOZA 24. mája 2017, účasť členov SHF.
Ondrej Demo, v. r. . predseda

..............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 31. mája 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 3.mája 2017.
3. Informácia o koncerte z Klenotnice jubilanta Ondreja Dema (90). Program,
propagácia, pozvánky, bulletin, organizácia, účasť, réžia, nahrávka
a odvysielanie koncertu. Zmluva s RTVS a vyúčtovanie. 
4. Informácia o príprave koncertu Pri tej Nitre. Program, účinkujúci,
dramaturgia, scenár a réžia. Finančné zabezpečenie. Zmluva s RTVS.
5. Informácia o príprave Finálového kola súťaže Slávik Slovenska. Zastúpenie členov
SHF v odbornej porote.
6. Informácia o Valnom zhromaždení SOZA a zastúpení členov SHF v jeho orgánoch.
7. Predbežná informácia o projektoch SHF na II. polrok 2017, príprava a finačné
príspevky.
8. Informácie o stave členstva a členské záležitosti. Príliv, odliv, perspektíva.
9. Rôzne.
Letné festivalové podujatia, účasť členov na...
Predbežné námety na projekty SHF na rok 2018.
Problematika s OĽUN...
Ondrej Demo, v. r. . predseda
........................................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 27. júna 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 31.mája 2017.
3. Informácia o koncerte pri tej Nitre. Účinkujúci, program, scenár a réžia.
Vyúčtovanie koncertu Z klenotnice jubilanta a Pri tej Nitre.
4. Zabezpečenie členov SHF v porote súťaže Slávik Slovenska v Skalici.
5. Informácia o príprave projektov SHF na II. polrok 2017, finančné príspevky.
6. Návrhy členov predstavenstva a dozornej komisie na činnosť v roku 2018.
7. Informácie o stave členstva a členské záležitosti.
8. Web-stránka-informácie
9. Rôzne
Ondrej Demo, v. r. . predseda 
........................................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 12.septembra 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 27. júna 2017.
3. Informácia o konečnom vyúčtovaní koncerte pri tej Nitre.
4. Informácia o účasti členov SHF v porote súťaže Slávik Slovenska v Skalici.
5. Informácia o príprave seminára SHF v Trenčíne a jeho finančné zabezpečenie.
6. Návrh programu V Betleheme na salaši, vianočný koncert OĽUN a jeho hostí.
6. Návrhy SHF na projekty r. 2018.
7. Stretnutie s programovým riaditeľom SRo
a riaditeľom NOC- projekty SHFna rok 2018 v spoluorganizátorstve.
7. Informácie o stave členstva a členské záležitosti.
8. Rôzne
Cena P. Tonkoviča, odovzdanie HF 3. októbra 2017
Ondrej Demo, v. r. . predseda
...................................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 17. októbra 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z  12. septembra 2017.
3. Informácia o príprave Seminára o ľudovej piesni 2017 v Trenčíne
4. Informácia o príprave vianočného koncertu V Betleheme na salaši
5. Informácia o podaných žiadostiach o granty na rok 2018
6. Činnosť SHF v roku 2018.
7. Informácia o stretnutí s redaktorkami SRo pp. Zvarovou a Záhumenskou
8. Rôzne
Jozef Tkáčik, v. r. . podpredseda
...................................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 14. novembra 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 17. októbra 2017.
3. Vyhodnotenie Seminára o ľudovej piesni 2017 v Trenčíne
4. Prerokovanie a schválenie programu koncertu V Betleheme na salaši
5. Informácia o podaných žiadostiach o granty na rok 2018
6. Činnosť SHF v roku 2018.
7. Rôzne
Jozef Tkáčik, v. r. . podpredseda 
......................................................................................................
P o z v á n k a
Na pracovné zasadnutie predstavenstva a dozornej komisie
Dňa 5.12.2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 14. novembra 2017.
3. Schválenie definitívneho programu koncertu V Betleheme na salaši
4. Informácia o podaných žiadostiach o granty na rok 2018
5. Doplnenie podujatí SHF v roku 2018.
6. Rôzne
Jozef Tkáčik, v. r.
Podpredseda SHF
................................................................................................................

Pozvánky s programom na zasadnutia Predstavenstva

a Dozornej komisie Spolku hudobného folklóru v roku 2018

........................................................................................................

P o z v á n k a
Na pracovné zasadnutie predstavenstva a dozornej komisie
dňa 23.1.2018 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
Program
1. Otvorenie rokovania, privítanie prítomných
2. Predloženie a schválenie programu pracovného rokovania
3. Kontrola zápisnice z rokovania predstavenstva 5. decembra 2018
4. Vyhodnotenie vianočného koncertu V Betleheme na salaši
5. Informácia o príprave súťaže Slávik Slovenska 2018
6. Príprava rokovania s programovým riaditeľom SRo 24.1.2018
7. Rôzne
Jozef Tkáčik, v. r.
podpredseda SHF
.............................................................................................................

 

P o z v á n k a
na pracovné zasadnutie predstavenstva a dozornej komisie
dňa 27.2.2018 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
zasadnutie sa konalo 27.2.2018 kvôli chorobnosti
 
Program
1. Otvorenie rokovania, privítanie prítomných
2. Predloženie a schválenie programu pracovného rokovania
3. Kontrola zápisnice z rokovania predstavenstva 23.1.2018
4. Informácia o predložených vyhodnoteniach projektov v roku 2017
5. Informácia o príprave prehliadky inštrumentalistov Zo Zemplína
6. Informácia o rokovaní s programovým riaditeľom SRo 24.1.2018
7. Rôzne
Jozef Tkáčik, v. r.
podpredseda SHF

.....................................................................................................

P o z v á n k a
na pracovné zasadnutie predstavenstva a dozornej komisie
dňa 22.3.2018 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
Program
1. Otvorenie rokovania, privítanie prítomných
2. Predloženie a schválenie programu pracovného rokovania
3. Kontrola zápisnice z rokovania predstavenstva 27.2.2018
4. Informácia odovzdaní vyhodnotení podujatí za rok 2017 do Hudobného . fondu
5. Informácia M. Rendoša o príprave prehliadky inštrumentalistov Zo . Zemplína
6. Informácia o rokovaní s programovým riaditeľom SRo 24.1.2018
7. Rôzne .
- žiadosti o grant na podujatia SHF v 2. polroku 2018
- odovzdanie návrhu na udelenie Ceny P. Tonkoviča na rok 2018
Jozef Tkáčik, v. r.
podpredseda SHF

.............................................................................................

P o z v á n k a
Na pracovné zasadnutie predstavenstva a dozornej komisie
dňa 26.4.2018 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
Program
1. Otvorenie rokovania, privítanie prítomných
2. Predloženie a schválenie programu pracovného rokovania
3. Kontrola zápisnice z rokovania predstavenstva 22. marca2018
4. Informácia o príprave Seminára o ľudovej piesni 2018 v Čadci
5. Informácia o príprave súťaže Slávik Slovenska 2018
6. Informácia o príprave prehliadky inštrumentalistov v Michalovciach
7. Rôzne
- garanti podujatí za predstavenstvo SHF
Jozef Tkáčik, v. r.
podpredseda SHF
....................................................................................................................
P o z v á n k a
na pracovné zasadnutie predstavenstva a dozornej komisie
dňa 22.5.2018 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
Program
1. Otvorenie rokovania, privítanie prítomných
2. Predloženie a schválenie programu pracovného rokovania
3. Kontrola zápisnice z rokovania predstavenstva 24. apríla 2018
4. Informácia o uskutočnení prehliadky v Michalovciach – Zo Zemplína                                                                              - informuje  Jozef Tkáčik
5. Informácia o príprave vianočného koncertu Prišli sme k vám na koledu                                                                        - informuje Miroslav Dudík
6. Informácia o príprave podujatí na 2. polrok 201
7. Rôzne
 
Ondrej Demo, v. r.    predseda SHF
......................................................................................................................
 Pozvánka                 
 na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF               
v utorok 19. júna 2018 o 11.00 hod. v zasadačke  Hudobného fondu. Program
1.  Otvorenie rokovania.                                                                                                                                                                              2.  Kontrola zápisnice z 22.mája 2018.                                                                                                                                                  3.  Informácia o príprave 11. ročníka Súťaže o Cenu J. Guzovej, informuje  Dr. Angela Vargicová.                    4.  Zabezpečenie členov SHF v porote súťaže Slávik Slovenska  2018.                                                                                      5.  Informácia z Valného zhromaždenia SOZA, informuje Peter Párničan.                                                                        6.  Ukončenie výkonu funkcie predsedu Predstavenstva SHF Dr. Ondreja Dema, CSc..                                                  7.  Voľba predsedu Predstavenstva SHF.                                                                                                                                                8.  Voľby podpredsedu Predstavenstva SHF.                                                                                                                                      9. Voľba člena Predstavenstva SHF.                                                                                                                                                      10. Voľba čestného predsedu.                                                                                                                                                                 11. Rôzne.      - Informácia o udelení  Ceny ministerky SR  O. Demovi                                                                                    Ondrej Demo,  v. r.,  predseda 
..................................................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 11.9. 2018 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z19.6.2018.
3. Informácia o príprave 11. ročníka Súťaže o Cenu J. Guzovej, o príprave 14. ročníka . Seminára o ľudovej piesni, o zmene termínu konania, o príprave vianočného koncertuInformuje Dr. S. Bachleda, o koncerte E. Suchoňa P. Štilicha
4. Informácia o účasti členov Spolku hudobného folklóru na letných festivaloch.                                            5. Uvedenie do funkcie čestného predsedu Predstavenstva SHF Dr. Ondreja Dema, CSc..
6. Informácia o rokovaní členov predstavenstva v SRo k podujatiam do konca roku 2018.
7. Plán podujatí SHF na rok 2019
8. Rôzne.
- Informácia o odovzdaní Ceny Pavla Tonkoviča 3.10.2018, účasť zástupcov predstavenstva SHF                Jozef Tkáčik, v. r. ,predseda

.............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v  stredu 11.9. 20188 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 19.6. 2018.
3. Vyhodnotenie 11. ročníka Súťaže o Cenu J. Guzovej, informácia o príprave 14. . ročníka Seminára o ľudovej piesni a vianočného koncertu                                                                                                                                                 
4. Určenie garantov podujatí SHF na podujatia v roku 2019
5. Príprava podkladov pre žiadosti o granty na podujatia SHF v roku 2019
6. Členské otázky – získavanie nových členov spolku
7. Rôzne.
 
Ing. Jozef Tkáčik, v.r.,  predseda

...............................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF v  stredu 17.10. 20188 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 11.9. 2018.
3. Vyhodnotenie 11. ročníka Súťaže o Cenu J. Guzovej, informácia o príprave 14. . ročníka Seminára o ľudovej piesni a vianočného koncertu 4. Určenie garantov podujatí SHF na podujatia v roku 2019
5. Príprava podkladov pre žiadosti o granty na podujatia SHF v roku 2019
6. Členské otázky – získavanie nových členov spolku
7. Rôzne.
Ing. Jozef Tkáčik, v.r., predseda
................................................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF v  utorok 13.11. 20188 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 17.10. 2018.
3. Vyhodnotenie 14. ročníka Seminára o ľudovej piesni 2014 v Čadci,                                                                                   
4. Informácia o rokovaní v RTVS SRo k vianočnému koncertu a k podujatiam v roku 2019
5. Schválenie dramaturgie vianočného koncertu Prišli sme k Vám na koledu
6. Členské otázky – získavanie nových členov spolku
7. Rôzne.
- informácia o priebehu koncertu OĽUN-BROLN v Myjave
Ing. Jozef Tkáčik . predseda

................................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF                                                                                         v  pondelok 10.12. 20188 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 13.11. 2018.
3. Kontrola prípravy vianočného koncertu Prišli sme k vám na koledu 4. Informácia o podaných žiadostiach o granty v roku 2019
5. Informácia odovzdaných vyhodnoteniach grantov v roku 2018
6. Členské otázky – návrhy na ukončenie členstva v zmysle stanov
7. Rôzne.
Ing. Jozef Tkáčik, v .r., predseda
................................................................................................................

Pozvánky s programom na zasadnutia Predstavenstva
a Dozornej komisie Spolku hudobného folklóru v roku 2019

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v  utorok 15.1. 20189 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 11.12. 2018.
3. Vyhodnotenie podujatí v roku 2018
4. Vyhodnotenie vianočného koncertu Prišli sme k vám na koledu
5. Kontrola prípravy Seminára o ľudovej piesni 2019
6. Príprava Valného zhromaždenia 2019
7. Rôzne.
Ing. Jozef Tkáčik, v .r., predseda
................................................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v  utorok 19. 2. 2019 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 15.1. 2019.
3. Kontrola prípravy Seminára o ľudovej piesni 2019
4. Vyradenie žiadostí o granty FPU na rok 2019
5. Príprava Valného zhromaždenia 2019
6. Rôzne.
Ing. Jozef Tkáčik, v .r., predseda
................................................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v  utorok 19. 3. 2019 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 19.2. 2019.
3. Informácia o príprave koncertu Pocta synovi národa
4. Informácia o grantoch SOZA
5. Informácia o Seminári o ľudovej piesni 2019
6. Príprava Valného zhromaždenia 2019
7. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik, v .r., predseda

...........................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 24. apríla 2019 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 19.3. 2019.
3. Informácia o príprave udelení Ceny Spolku hudobného folklóru na Grand Prix S.
Stračinu 2019
4. Členské otázky – prijatie nového člena
5. Príprava Valného zhromaždenia
6. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik . predseda
....................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 14. mája 2019 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 24.4. 2019.
3. Informácia o priebehu koncertu Pocta synovi národa 4.5.2019.
4. Členské otázky – návrhy na vyradenie neaktívnych členov.
5. Príprava Valného zhromaždenia.
6. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik . predseda

.......................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 19. júna 2018 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 22.mája 2018.
3. Informácia o príprave 11. ročníka Súťaže o Cenu J. Guzovej, informuje
Dr. Angela Vargicová.
4. Zabezpečenie členov SHF v porote súťaže Slávik Slovenska 2018.
5. Informácia z Valného zhromaždenia SOZA, informuje Peter Párničan. 6. Ukončenie výkonu funkcie predsedu Predstavenstva SHF Dr. Ondreja Dema, CSc..
8. Voľba predsedu Predstavenstva SHF.
9. Voľby podpredsedu Predstavenstva SHF.
10.Voľba člena Predstavenstva SHF.
11. Voľba čestného predsedu.
12. Rôzne.
- Informácia o udelení Ceny ministerky SR O. Demovi
Ondrej Demo, v. r. . predseda
.......................................................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 17. septembra 2019 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 19.6. 2019.
3. Zmena termínu konania Valného zhromaždenia.
4. Príprava koncertu Ivana Dubeckého
5. Príprava Seminára o ľudovej piesni 2019
6. Podujatia do konca roka 2019 a v roku 2020
7. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik . predseda

..........................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
vo štvrok 24. októbra 2019 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 17.9. 2019.
3. Vyhodnotenie Seminára o ľudovej piesni 2019 vo Fiľakove
4. Vyhodnotenie koncertu Ivana Dubeckého
5. Príprava vianočného koncertu
6. Podané žiadosti o granty na rok 2020
7. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik . predseda
.............................................................................
Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 27. novembra 2019 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 27.10. 2019.
3. Informácia o vysporiadaní koncertu I. Dubeckého a Seminára 2019
4. Informácia o pracovnom stretnutí s M. Dzurjaninom
5. Príprava vianočného koncertu
6. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik . predseda

..............................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 18. decembra 2019 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 27.11. 2019.
3. Vyhodnotenie vianočného koncertu Kyrie
4. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik, v. r. . predseda
.................................................................................

Pozvánky s programom na zasadnutia Predstavenstva a Dozornej komisie Spolku hudobného folklóru v roku 2020

..............................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 21.1 2020 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z18.12. 2019.
3. Príprava valného zhromaždenia
4. Aktivity v roku 2020
5. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik, v. r. . predseda

....................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 25.2. 2020 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 21.1. 2020.
3. Informácia o príprave jubuilejného koncertu Povej vetrík, povej
4. Členské otázky
5. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik, v. r. . predseda

...................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 25.2. 2020 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 21.1. 2020.
3. Informácia o príprave jubuilejného koncertu Povej vetrík, povej
4. Členské otázky
5. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik, v. r. . predseda

.......................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
elektronicky, apríl. 2020
Program (návrh)
1. Predloženie a schválenie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 25.2. 2020.
3. Zmeny v konaní podujatí plánovaných na 1. polrok 2020
4. Informácia o podaní grantov na SOZA a HF
5. Valné zhromaždenie
6. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik, v. r. . predseda

.....................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
16. 6. 2020 v zasadačke Hudobného fondu
Program (návrh)
1. Predloženie a schválenie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 25.2. 2020 a z apríla 2020
3. Príprava jubilejného koncertu M. Dudíka
3. Zmeny v konaní podujatí plánovaných na 1. polrok 2020
4. Informácia o podaní grantov na SOZA a HF
5. Príprava Valného zhromaždenia
6. Rôzne
Ing. Jozef Tkáčik, v. r. . predseda

......................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
18. 8. 2020 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
Program (návrh)
1. Predloženie a schválenie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 16.6. 2020
3. Príprava jubilejného koncertu M. Dudíka
4. Príprava Seminára 2020 a súťaže o Cenu J. Guzovej
5. Členské otázky - návrh kandidáta do dozornej komisie, získavanie nových členov
6. Príprava Valného zhromaždenia
7. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda

...................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
29.9. 2020 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
Program (návrh)
1. Predloženie a schválenie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 18.8. 2020
3. Vyhodnotenie jubilejného koncertu M. Dudíka a Seminára 2020
4. Príprava súťaže o Cenu J. Guzovej
5. Členské otázky - kandidát do dozornej komisie, získavanie nových členov
6. Príprava Valného zhromaždenia
7. Plán činnosti na rok 2021 - 50. výročie ĽH Ďatelinka
8. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda

................................................................................

Pozvánky s programom na zasadnutia Predstavenstva a Dozornej komisie Spolku hudobného folklóru v roku 2021

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 25.11. 2020 v zasadačke Hudobného fondu
Program
1. Predloženie a schválenie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 20.9. 2020
3. Vyhodnotenie súťaže o Cenu J. Guzovej
4. Príprava vianočného koncertu Večný salaš S. Stračinu
5. Príprava Valného zhromaždenia
6. Rôzne
- príprava grantov na rok 2021
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda

.....................................................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 4.5. 2021 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 20.11. 2020 a informácia o činnosti v čase pandémie
3. Opustili nás v rokoch 2020 – Dr. Ondrej Demo, 2021 Ing. Marian Veselský
4. Neuskutočnený vianočný koncert
5. Podujatia spolku v roku 2021 a koncert Pocta S. Stračinovi
6. Informácia o grantoch v roku 2021
7. Príprava Valného zhromaždenia
8. Rôzne - členské
Ing. Jozef Tkáčik, v. r. . predseda 

.....................................................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 22.6. 2021 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 5.5. 2021
3. Vyhodnotenie koncertu Pocta S. Stračinovi
4. Informácia o grantoch a podujatiach v roku 2021
5. Príprava Valného zhromaždenia
6. Rôzne - členské,
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

.....................................................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 14.7. 2021 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 22.6. 2021
3. Príprava Seminára o ľudovej piesni 2021
4. Príprava koncertu k 45. výročiu OĽUN-u
5. Príprava Valného zhromaždenia
6. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

.....................................................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 25.8. 2021 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 22.6. 2021
3. Príprava koncertu k 45. výročiu OĽUN-u
4. Príprava Seminára o ľudovej piesni 2021
5. Príprava koncertu Rodokmeňa
5. Príprava Valného zhromaždenia
7. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

.....................................................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 29.9. 2021 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 25.8. 2021
3. Vyhodnotenie koncertu k 45. výročiu OĽUN-u
4. Vyhodnotenie Seminára o ľudovej piesni 2021
5. Príprava koncertu Rodokmeňa
6. Príprava Valného zhromaždenia
7. Podujatia v roku 2022
8. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

.....................................................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 22.2. 2022 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 29.9. 2021
3. Vyhodnotenie koncertu Rodokmeňa
4. Zostávajúce podujatia v roku 2022
5.. Ukončenie pôsobnosti S. Bachledu vo funkcii tajomníka
6. Návrh na Cenu P. Tonkoviča
6. Príprava Valného zhromaždenia
7. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

.....................................................................................

Pozvánky s programom na zasadnutia Predstavenstva a Dozornej komisie Spolku hudobného folklóru v roku 2022

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 22.2. 2022 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
 
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 29.9. 2021
3. Vyhodnotenie koncertu Rodokmeňa
4. Zostávajúce podujatia v roku 2022
5.. Ukončenie pôsobnosti S. Bachledu vo funkcii tajomníka
6. Návrh na Cenu P. Tonkoviča
6. Príprava Valného zhromaždenia
7. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 18.5. 2022 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 22.2. 2022
3. Vyhodnotenie koncertu Ďatelinka, drobnô kvieťa
4. Zostávajúce podujatie v roku 2022 (Vianoce z klenotnice – O. Demo)
5. Príprava Valného zhromaždenia
6. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

.....................................................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
vo štvrtok 9.6. 2022 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 18.5. 2022
3. Zostávajúce podujatie v roku 2022 (Vianoce z klenotnice – O. Demo)
4. Príprava Valného zhromaždenia
5. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

.....................................................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 17.8. 2022 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 9.6. 2022
3. Vianočný koncert Vianoce z klenotnice – O. Demo
4. Príprava Valného zhromaždenia
5. Rôzne
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

.....................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 26.9. 2022 o 10.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 17.8. 2022
3. Informácia o koncerte Vianoce z klenotnice – O. Demo
4. Program Valného zhromaždenia
5. Rôzne
 
PhDr. Peter Štilicha, v. r. . podpredseda 

.....................................................................

Pozvánky s programom na zasadnutia Predstavenstva a                                      Dozornej komisie Spolku hudobného folklóru v roku 2023
Vážení členovia Spolku hudobného folklóru (SHF)
pri Slovenskej hudobnej únii
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že predstavenstvo Spolku hudobného folklóru na svojom zasadnutí dňa 17.8.2022 schválilo termín zasadnutia Valného zhromaždenia spolku, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2022 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti Hudobného fondu na Medenej ulici č. 29 v Bratislave. Na základe tohto rozhodnutia pozývame Vás na rokovanie Valného zhromaždenia s navrhovaným nasledovným programom:
1. Otvorenie                                                                                                                                                                                             2. Schválenie programu                                                                                                                                                                  3. Voľba návrhovej komisie                                                                                               
4. Voľba volebnej komisie                                                                                                 
5. Správa o činnosti SHF od VZ (2015)                                                                             
6. Správa Dozornej komisie                                                                                             
7. Voľba Predstavenstva                                                                                                   
8. Voľba členov Dozornej komisie                                                                                       
9. Diskusia                                                                                                                     
10. Oznámenie výsledkov volieb Predstavenstva                                                           
11. Oznámenie výsledkov volieb Dozornej komisie                                                       
12. Návrhy na uznesenie                                                                                               
13. Záver
Prosíme potvrdiť Vašu účasť, resp. oznámť neúčasť prosredníctvom e mailovej adresy agentaba@gmail.com
PhDr. Peter Štilicha, v.r., podpredseda Spolku hudobného folklóru

.......................................................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF

v stredu 22.2. 2023 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.

 

Program

1. Otvorenie a predloženie programu rokovania.

2. Kontrola zápisnice z 26.10. 2022

3. Informácia o koncerte Vianoce z klenotnice – O. Demo

4. Vyhodnotenie a výsledky Valného zhormaždenia 2022

5. Návrh na Cenu Pavla Tonkoviča 2023

6. Rôzne

- činnosť v roku 2023

 

PhDr. Peter Štilicha, v. r

................................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF

pracovného stretnutia Predstavenstva a Dozornej komisie SHF

v stredu 24.5.2023 o 14:30 hod.

v zasadačke Hudobného fondu.

PROGRAM

1. Otvorenie a predloženie programu rokovania

2. Kontrola zápisnice

3. Informácie o výsledkoch grantov SOZY a HF

4. Program podujatí v roku 2023

5. Členské otázky

6. Rôzne

PhDr. Peter Štilicha, v.r.

...................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF

 v stredu 14.6.2023 o 14:00

v zasadačke Hudobného fondu.

PROGRAM

1. Otvorenie a predloženie programu rokovania

2. Zablahoželanie jubilantke pani Angele Vargicovej

3. Kontrola zápisnice

4. Koncerty v októbri a v decembri roku 2023 (účinkujúci a honoráre)

5. Členské otázky

6. Rôzne

PhDr. Peter Štilicha, v. .r.

.......................................

Dovoľujem si pozvať Vás na zasadnutie Spolku hudobného folklóru,

 dňa 27.9.2023 to je v stredu o 14:00

v zasadačke hudobného fondu. 

Program

1. Otvorenie a predloženie programu rokovania

2. Kontrola zápisnice zo 16.8.2023

3. Riešenie otázky členov dozornej komisie

4. Program a účinkujúci Vianočného koncertu 2023

5. Rôzne

 

PhDr. Peter Štilicha, v.r.

.....................................

P o z v á n k a

 

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF

v stredu 13.12. 2023 o 13.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu

 

PROGRAM

1. Otvorenie a predloženie programu rokovania

2. Kontrola zápisnice

3. Informácie o vianočnom koncerte

4. Program podujatí v roku 2024

5. Členské otázky

6. Rôzne

 

PhDr. Peter Štilicha, v. r.

....................................

Pozvánka

na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF

v stredu 26.2. 2024 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu

PROGRAM

1. Otvorenie a predloženie programu rokovania

2. Kontrola zápisnice z 21.1. 2024

3. Program podujatí v roku 2024 – seminár a koncerty

4. Koncert z tvorby mladých folkloristov

5. Návrh na Cenu P. Tonkoviča 6. Rôzne

- členské otázky

PhDr. Peter Štilicha, v. r.

predseda

...............................................