Seminár o ľudovej piesni po jedenásty raz...

Seminár o ľudovej piesni 2014

11. ročník seminára o ľudovej piesni sa konal 29. novembra 2014 v Dobrej Nive. Spolok hudobného folklóru v Bratislave s predsedom PhDr. Ondrejom Demom, CSc. je nepretržite jeho hlavným organizátorom, odborným garantom je prof. Bernard Garaj z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Od roku 1993 je pripravovaný s aspektom na výskumnú, zberateľskú, dokumentačnú a publikačnú činnosť, súvisiacu s folklorizmom. Doteraz sa semináre uskutočnili v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave štyrikrát, s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre - katedrou etnológie a folkloristiky dvakrát, s Prešovskou uiverzitou - katedrou hudby a Inštitútu hudobného a výtvarného umenia dvakrát, s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene už dvakrát, oba razy v obci Dobrá Niva.

Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní

bolo témou 11. ročníka. Pripravené referáty predniesli Bernard Garaj /Špecifiká terénneho výskumu a spracovanie zozbieraného piesňového materiálu do notovej podoby pre potreby piesňovej zbierky/, Margita Jágerová /Obsahové súčasti piesňových zbierok ako predpoklad ich využitia v praxi/, Andrea Jágerová /Monografie obcí z pohľadu zastúpenia piesňového materiálu/, Jana Ambrózová /Možnosti zverejnenia, resp. popularizácie piesňového materiálu alebo piesňovej zbierky/, Karol Kočík / Publikácie ľudových piesní ako súčasť uchovávania inštrumentálnej hudby na Podpoľaní/, Ondrej Demo /Semináre Spolku hudobného folklóru z pohľadu rozvoja hudobno - folklórneho umenia na Slovensku a spolupráce s inými organizáciami/.

Súčasťou podujatia bola výstavka monografií obcí a miest z okresov Banská Bystrica, Detva, Krupina a Zvolen a piesňové zbierky tohoto regiónu vydané v ostatných rokoch. Pripravovatelia zorganizovali okrúhly stôl na tému: Organizačné zabezpečenie a koncepčné smerovanie seminárov o ľudovej piesni - stav a perspektívy.

Ďalší, 12. ročník semináru o ľudovej piesni sa bude konať v roku 2015 v Terchovej.

Igor Danihel