Seminár o ľudovej piesni 2020, Stará Ľubovňa

V prvej polovici septembra, presnejšie v sobotu 12.9.2020 sa konal v Starej Ľubovni, v priestoroch Ľubovnianskeho osvetového strediska 17. ročník celoslovenského Seminára o ľudovej piesni 2020. Spolok hudobného folklóru sa od počiatku konania muzikologických seminárov zameriava na spoluprácu so zberateľmi a zapisovateľmi folklórnych zdrojov, poprednými muzikológmi, interpretmi, skladateľmi, prezentujúcimi svoju tvorivú umeleckú a výskumnú pôsobnosť. Stará Ľubovňa a príslušný región Zamagurie bezprostredne susediace Poľskou republikou, vzájomne sa prelinajú, neraz blízkymi regionálnymi znakmi. Medzi obidvomi etnikami boli a stále sú veľmi podobné charakteristické znaky tradičnej kultúry a teda nachádzajú sa aj analogické témy týkajúce sa jej poznávania, skúmania, prezentácie. Táto skutočnosť sa odrazila aj vo výbere a prezentácii tém, ktoré odzneli ako referáty na seminári. Medzi referentami z regiónu i širšieho okolia bola aj muzikologička z krakovskej iniverzity, dlhodobo sa zaoberajúca  sa vplyv mi jednotlivých kultúr na vývoj ľudovej piesne v slovensko-poľskom pohraničí. Seminár mal vysokú odbornú i spoločenskú úroveň, patronát prevzal primátor Mesta Stará Ľuboivňa PhDr. Ľuboš Tomko. Hlavným partnerom počas prípravy a priebehu konania seminára bolo Ľubovnianske osvetové stredisko (ĽOS), najmä jeho riaditeľ Ing. Martin Karaš, ktoré poskytlo primerané priestory, technické zabezpečenie, účasť odbornej i laickej verejnosti, členov folklórnych súborov a skupín a ďalších záujemcov o túto tematiku. Približujeme priebeh seminára jednak prezentáciou jeho programu a oznenými témami, fotografickou dokumentáciou. ĽOS pripravuje vydani zborníka s referátmi, ktoré odzneli na seminári. Seminár našiel dobrú odozvu aj v miestnych médiách.

Program seminára

09:30 h Otvorenie
09.45 h. I. časť Ľudová pieseň a ľubovniansky región
Ing. Martin Karaš: Ľudová pieseň v národnostne zmiešanom regióne Starej Ľubovne
JUDr. Milan Ščigulinský: Tradičný viachlasný spev z obce Šambron
Ľudmila Kaňová: Chmelnická ľudová pieseň
Eva Fáberová: Ľudová pieseň v obci Jakubany (od kolísky po hrob)
10:30 h. PRESTÁVKA
11:00 h. II. časť – Ľudová pieseň a etniká
Bc. Alexandra Bachledová: Ľudová pieseň obcí s goralským osídlením
PhDr. Anna Derevjaníková, PhD.: Špecifiká interpretácie rusínskych ľudových piesní
Dr. Jusztyna Klapyta: Vplyv jednotlivých kultúr na vývoj ľudovej piesne v slovensko-poľskom pohraničí
11.45 h. Diskusia
12:00 h. OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13:30 h. III. časť – Ľudová pieseň a náučno-výchovný proces
Ivan Čižmár: Zásady terénneho výskumu ľudových piesni
Vystúpenie folklórneho súboru
Mgr. Alena Zreľáková, DiS, art.: Ľudová pieseň v náučno- výchovnom procese základných umeleckých škôl
Erik Sitár: Využitie ľudovej piesne vo folklórnej tvorbe
15.00 h. Diskusia
15:30 h. Ukončenie seminára
Seminár z verejných zdrojov finančne podporili

                               

                                                                                                  Mesto Stará Ľubvňa