Seminár o ľudovej piesni Fiľakovo 19.10.2019

Šestnásty ročník Seminára o ľudovej piesni sa konal tentoraz vo Fiľakove dňa 19.10.2019. Miestom konania bolo Mestské kultúrne stredisko, ktoré bolo aj spoluusporiadateľom podujatia. Patronát nad seminárom prevzal primátor Mesta Fiľakovo, pán, Attila Agócs, sám popredný folklorista. 
SPOLOK HUDOBNĚHO FOLKLÓRU, MESTO FIĽAKOVO
Seminár o ľudovej piesni 2019
Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo, 19.10.2019, 9.30 HOD.
Seminár sa konAL pod patronátom primátora Mesta Fiľakovo pána
Attilu Agócsa
Otvorenie seminára
9.30 - 9.35 riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Fiľakovo Mgr. Andrea Illés Kósik
9.35 - 9.40 príhovor, Ing. Jozef Tkáčik, predseda Spolku hudobného folklóru
9.40 - 9.50 otvorenie seminára Mgr. Attila Agócs, PhD. primátor Mesta Fiľakovo
Program
9.50 - 10.50
1. Viera Kamenská: Moje skúsenosti s ľudovou piesňou pri práci vedúcej detskej
folklórnej skupiny a ženskej speváckej skupiny Vidiná
2. Mgr. Matej Baláž: Terénny výskum v obciach Ábelová a Polichno,
3. Agócs Gergely:Maďarská hudobná folkloristika vo vzahu k okolitým regióńom
Diskusia 10.50 – 11.10

4. Stanislava Zvarová: Ľudová pieseň, dedičstvo, ktoré treba zachovávať
5. Juraj Matiaš: Nevyčerpateľnosť terénneho výskumu v súčasnosti
6. Prof.Dr.Oskár Elschek:Terénne výskumy v regióne Novohrad, Horný /Gemer, Hont
so zameraním na piesňový repertoár a ich štruktúru (retrospektíva)
Diskusia 12.10 – 12.30 +
obedňajšia prestávka 12.30 – 13.30 hod.
Pokračovanie seminára 13.30 – 14.15 hod.
7. Mgr. Varga Lia: Význam komplexnosti vo výuke ľudových piesní
8. Gábor Illés: Rómski muzikanti vo Fiľakove.
9. Mgr. Michaela Škodová: Výskum hmotných a nehmotných prejavov tradičnej kultúry
zaniknutých obcí Novohradu
Diskusia 14.15 – 14.30
10 Dr. Ivan Murín: Vplyv adaptácií vrchárov Severného Malohontu na ich hudobnú kultúru.
Antropologická perspektíva,
11. Mgr. Viera Brezinová: Kokavské ľudové piesne
15.00 – 15.30 Záverečná diskusia
15.30 – 16.30 Koncertné vystúpenie súborov

 

                                                      Seminár z verejných zdrojov finančne podporili

 

                                                                                                                    Mesto Fiľakovo